Fra venstre:Rune Schlanbusch fra UASN, Administrerende direktør NHO luftfart, Thorbjørn Lothe, statssekretær Brage Baklien, Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned, Even Birkeland fra Luftfartstilsynet og administrerende direktør i Avinor Flysikring Anders Kirsebom.
Foto: Erik Lødding, Avinor Flysikring (alle bilder)

Avinor inviterte til dronedialog. – Viktig at vi tar initiativ

Denne uken inviterte Avinor sentrale droneaktører til samarbeid og dialog på Oslo Plaza. - Bransjen blir tatt mer på alvor nå, sier UAS Norways representant i dialogen. Han inviterte også til et tettere og mer regelmessig samarbeid.
Jan Frantzen

– Vi synes det er viktig at vi tar på oss en lederrolle i å videreutvikle bruk av droner i Norge. Vi forvalter lufthavnene i landet, med noen få unntak, og Avinor flysikring er en sentral aktør når det gjelder luftrommet. Derfor er det viktig at vi tar initiativ, sier konsernsjef i Avinor AS, Dag Falk-Petersen, etter at selskapets droneworkshop ble arrangert i samarbeid med Avinor Flysikring på Oslo Plaza tidligere denne uken.

Formålet var «å samle brukere, premissgivere og tjenesteutøvere for at vi gjennom samarbeid og dialog mellom interessentene skal sikre tilgang til og utvikling av luftrommet på en måte hvor både kommersielle og sikkerhetsmessige forhold ivaretas.»

– Det er to hovedfokus fra vår side. Det ene er å ta vare på sikkerheten, og finne løsninger som gjør at dronebruk er trygt også i fremtiden. Det andre er at dette er en næring i voldsom utvikling, og vi vil bidra til at det kan drives solid utvikling både i produksjonen av systemer, operasjonelle gjennomføringer og hvordan innsamlet data kan foredles til gode tjenester som har en verdi for samfunnet, sier Falk-Petersen til UAS Norway.

Konsernsjefen slår fast at initiativet skal resultere i mer enn bare dialog.

– Vi tror at det vil komme noe konkret ut av det. Vi har veldig mye luftrom i Norge, og et bedre utgangspunkt når det gjelder regelverk enn mange andre land har. Regjeringen har allerede laget en dronestrategi som meg bekjent er en av de første av sitt slag i verden. Engasjementet er stort hos alle aktørene, og denne samlingen på tvers av miljøer er rett vei å gå. Sammen kan vi skape store verdier, og jeg tror det kommer konkrete resultater. Men jeg skal ikke si noe om hvor fort de kommer.

Utfordringer

Adm.dir. i Avinor flysikring, Anders Kirsebom, var en av deltakerne på workshopen.

Daglig leder i Nordic Unmanned, Knut Roar Wiig, holdt et innlegg om erfaringer og forventninger fra operatørsiden. Han sier at samlingen i Oslo skapte god dialog om bransjens muligheter og utfordringer, og viktigheten av å løse dem.

– Hovedutfordringen nå er å kunne fly BLOS høyere enn 120 meter. Det andre er manglende regelverk for hvordan man operativt skal tillate flyving innenfor 5-kilometers-grensen. Det må bli klarere og tydeligere.

– Føler du at du blir hørt av statssekretæren og Avinor angående dette?

– Absolutt. Det er en genuin interesse i å prøve å løse dette. Og Avinor flysikring ser på hvordan det passer inn i deres fremtidige forretningsmodell. De ønsker å tilrettelegge for droner, og ønsker på et eller annet tidspunkt å ta betalt for den tjenesten. Fra vår side er det også en betalingsvillighet på det, sier Wiig.

Regelmessig møteplass

Rune Schlanbusch fra Teknova leder faggruppa for forskning og utvikling i UAS Norway, og representerte bransjeorganisasjonen på workshopen.

– Min oppfatning er at Avinor og Avinor flysikring ser profesjonaliseringen og konsolideringen i den ubemannede bransjen og tar den på alvor. Det har vært en endring det siste året, og de har tatt innover seg at dette må de være med på. Det er godt forankret i toppledelsen i de respektive organisasjonene nå, og det oppfatter jeg som veldig positivt for framtidig utvikling og samarbeid.

Rune Schlanbusch, leder av UASNs faggruppe for FoU.

I tillegg til signalene fra Avinor, mener Schlanbusch det kom en annen fruktbar ting ut av samlingen: mulighetene for å danne en felles regelmessig møteplass mellom de statlige organisasjonene, UAS Norway og bransjen de representerer. Dette ble foreslått av UASN, til god respons fra de øvrige.

– Det vil kunne være en mulighet for bransjen til å komme tettere inn på prosessene som foregår og avgjørelsene som blir tatt, enn i dag. Mange er av den oppfatning at bransjen blir involvert for sent slik det er nå, så vi foreslo en arena hvor man kan møtes jevnlig og løfte ideer og jobbe med prosesser. Det vil være et konstruktivt og kontinuerlig samarbeid, i stedet for at det blir sporadisk, som det har vært til nå. Det fikk positiv respons, så da gjenstår det å finne ut hvilken form det blir, og hvem som skal involveres, sier Schlanbusch.

Fire millioner ekstra

Statssekretær Brage Baklien (Frp) fra Samferdselsdepartementet deltok også i arrangementet på Plaza.

– Vi var til stede først og fremst for å få innspill fra bransjen, for vi vet at dette er et område vi må følge nøye med på fremover. Dronebransjen er utrolig spennende, og det er en rask teknologisk utvikling. Vi ser at droner kan brukes til stadig flere ting, og det viktig for oss å henge med – særlig når det gjelder regelverket. Er det oppdatert eller utdatert, og hva må gjøres fremover, sier Baklien, og påpeker at regjeringen anser droner som en viktig del av den teknologiske utviklingen.

– I budsjettforslaget for 2019 har vi lagt fram fire millioner ekstra til Luftfartstilsynet for å kunne bygge opp deres kompetanse på droner. Og så er vi i gang med å utrede et nasjonalt dronesenter. Det er stor interesse fra lokalpolitikere rundt omkring for hvor dette senteret skal være.

– Hvor står den utredningen nå? Hvem vil ta del i den, og når vil den bli gjort?

Statssekretær Brage Baklien.

– Det er en vurdering som NFD (Nærings- og fiskeridepartementet) tar nå. De vurderer hva slags utredning som skal gjøres, og om de skal ta det internt eller sette det ut. Jeg har ikke fått noen tidsplan for det foreløpig