Datatilsynet på UNC 2016

Innlegg: Elisabeth K. Amundsen

Tidligere denne uka (November 2016 – red. anm) deltok jeg på vegne av Datatilsynet på Unmanned Nordic Conference 2016 (UNC). UNC er den årlige, nordiske dronekonferansen til UAS Norway. Konferansen samler deltakere fra ulike deler av dronenæringen både utviklere, produsenter og statlige myndigheter. Hensikten med konferansen er å utveksle erfaring og kunnskap for skape vekst for den profesjonelle dronenæringen i Norden.

I forbindelse med konferansen ble resultatet fra Norges første, rene droneundersøkelse offentliggjort. Undersøkelsen er utført av Opinion for UAS Norway   i oktober 2016 og inneholder flere interessante   funn om alminnelige folks oppfatning om bruk av droner og personvern.

På UAS Norway sine hjemmesider skriver  organisasjonen:

«Sammenliknet med en undersøkelse utført av Datatilsynet   i 2013, er nordmenns holdning til droner nå mer positiv (…).

Nordmenn er omtrent enstemmig positive til at droner brukes til redningstjenester, av politiet for å få oversikt ved ulykker eller som del av forskningsprosjekter. Et økende antall er også positive til at politiet bruker droner for overvåkning av større folkemengder, at eiendomsmeglere tar luftbilder til salgspresentasjoner og at media tar bilder i forbindelse med nyhetshendelser.

Andelen som er positive eller svært positive til bruk av droner synker kraftig når det gjelder bruk i forbindelse  med trafikkovervåkning for å ilegge fartsbøter, for å filme større konserter eller droner som flyr over kjente og kjære turistattraksjoner. Til sistnevnte har flertallet av de spurte et klart negativt syn på bruk av   droner.»

I tillegg spår undersøkelsen en kraftig vekst i det norske dronemarkedet. Blant annet estimeres det norske dronemarkedet å være verdt 800 millioner kroner. UAS Norways undersøkelse mener næringen vil  sysselsette 90.000 personer i 2021. Dette er en mangedobling sammenlignet med i dag, skriver  DN.no.

Datatilsynet syns det er positivt at det presenteres reelle tall og fakta fra drone-operatører i Norge.

Samtidig ser vi at den samlede bruken av droner på mange samfunnsområder også medfører alvorlige utfordringer for personvernet:

  • Terskelen for overvåkning fra lufta blir senket dramatisk. Fartøyene får økt rekkevidde, og avansert kamera- og sensorteknologi kan samle inn svært detaljert informasjon om enkeltpersoner. Det er vanskelig for den som leder en droneoperasjon å gi tidsnok og riktig informasjon til de berørte. Persondataene som samles inn må sikres, samt anonymiseres og sladdes der hvor det er  nødvendig.
  • Myndighetenes bruk av droner har et stort praktisk potensiale for eksempel til bruk i politiets redningsarbeid. Men det er også fare for at dronene samler inn flere opplysninger enn nødvendig og er unødvendig inngripende. Spørsmålet er hvordan drone-operatører, produsenter og statlige myndigheter skal møte disse personvernutfordringene. Til hjelp for bransjen har Datatilsynet utarbeidet anbefalinger for de ulike aktørene.

Anbefalingene er tilgjengelige på vår nettside og er basert på råd fra EU-kommisjonens rådgivende organ i personvernspørsmål, Artikkel 29-gruppen.

Bruk av droner innenfor ulike samfunnsområder kan bidra til at oppgaver blir løst mer effektivt og med mindre risiko for skade på materiell og mennesker.

For eksempel ved bruk av droner for å overvåke behov for vedlikehold av infrastruktur (kraftledninger, vei, jernbane) eller ved bruk av droner i søk- og redningsaksjoner. I tillegg kan en framoverlent dronenæring skaffe både arbeidsplasser og vekst for norsk næringsliv, som også tallene fra den nevnte droneundersøkelsen viser.

Datatilsynet er kjent med disse positive sidene av dronenæringen. Vi mener likevel det er avgjørende å ta inn over seg hvilke risikoer den samlede dronebruken kan medføre for personvernet vårt. Det er viktig at dronebransjen og statlige myndigheter tar personverntruslene på alvor og arbeider for at en samlet næring følger personopplysningsregelverket der dronene samler inn opplysninger om  enkeltpersoner.

Vårt inntrykk etter UNC 2016 er at den profesjonelle dronebransjen er på god vei.

For mer informasjon om personvern og droner kan du lese vår veiledning «Droner – kva er lov».