Dette dronearbeidet vil regjeringen gjøre

Vi har oppsummert de konkrete tiltakene i regjeringens dronestrategi. Under har vi en oversikt fra de forskjellige kapitlene i det 64 sider tykke dokumentet. Her er oversikten fra strategidokumentet.
Jan Frantzen

Kapittel 2: Luftfartsregulering av dronevirksomhet og flysikkerhet

Regjeringen vil: 

 1. Bidra aktivt i arbeidet med utforming av det felleseuropeiske regelverket om droner. Norske tilleggsregler skal være best mulig tilpasset forutsetningene for luftfart med droner i Norge.
 2. Legge til rette for at Luftfartstilsynet kan møte behovet for økt tilsyn og kontroll med droneoperatører.
 3. Arbeide for at droneoperatører blir del av sikkerhetskulturen som ellers preger luftfarten i Norge gjennom samarbeid med dronebransjen.
 4. Legge til rette for at droneteknologi tas i bruk innen luftfarten i tilfeller dette vil gi en sikkerhetsgevinst.
 5. Arbeide for å gjøre totalinformasjon om regelverket (for eksempel luftfartsregler, regler om personvern, restriksjons- og verneområder) lett tilgjengelig for droneoperatører.

Kapittel 3: FoU, kompetanse, kunnskap og samfunnsnytte

Regjeringen vil:

 1. Utrede etablering av et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner, herunder bransjefinansiering av senteret, og legge til rette for testing og utvikling av droneflygning under krevende klimatiske forhold.
 2. Sikre at dronebransjen får tilgang til virkemiddelapparatet for FoU og innovasjon på samme vilkår som øvrige bransjer.
 3. Vurdere å etablere en felles arena for statens dronebruk for å sikre tverrsektorielt samarbeid og optimal ressursbruk.
 4. Vurdere behovet for å styrke statens innkjøpskompetanse innen droneteknologi.

Kapittel 4: Tilgang på luftrom og frekvenser

Regjeringen vil: 

 1. Være en aktiv pådriver for at Geo-fencing–teknologi tas i bruk så raskt som mulig innenfor rammen av det felleseuropeiske samarbeidet.
 2. Legge til rette for å utvikle og ta i bruk løsninger for lufttrafikkstyring av dronetrafikk og kommunikasjon med operatører, med mål om på sikt å få til full integrering av droner og annen lufttrafikk. Disse aktivitetene vil skje innenfor rammen av det felleseuropeiske samarbeidet.
 3. Foreta en gjennomgang av luftfartsregelverk og praksis for hvor det skal være lov å fly droner.

Kapittel 5: Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen vil: 

 1. Starte et arbeid med å få på plass et regelverk som gjør at politiet kan utnytte potensialet som ligger i den nye teknologien innenfor regulerte rammer.
 2. Starte et arbeid for å klargjøre politiets hjemmelsgrunnlag for aktivt å motvirke ulovlig bruk av droner.
 3. Legge til rette for at droner kan benyttes på forsvarlig vis i søk- og redningsoperasjoner av frivillige organisasjoner og andre aktører i redningstjenesten.

Kapitel 6: Personvern og privatlivets fred

Regjeringen vil: 

 1. Legge til rette for et godt samarbeid med utviklere og operatører for å sikre godt personvern ved bruk av droner, bl.a. ved bruk av innebygd personvern og stimulering til utvikling av en bransjenorm.
 2. Bidra til holdningsskapende arbeid for å hindre brudd på personvernreglene og retten til privatliv ved bruk av droner.
 3. Sørge for nødvendige lovhjemler for å sikre personvernet ved offentlige myndigheters bruk av droner.
 4. Delta aktivt i regelverksprosesser i EU for å ivareta personverninteresser i det kommende felleseuropeiske regelverket for bruk av droner.
 5. I arbeidet med å få på plass et regelverk som regulerer politiets bruk av droner, kartlegge personvernutfordringer ved bruk av droner i politiet og anbefale løsninger for å sikre personvernet.

Kapittel 7: Miljøvern 

Regjeringen vil: 

 1. Legge til rette for å ta i bruk droner for kartlegging, overvåking og kontroll- og tilsynsvirksomhet i miljøforvaltningen.
 2. Informere om restriksjoner på bruk av droner i verneområder, under utøvelse av jakt og mer generelt om hvilken påvirkning droner kan ha på dyre- og fugleliv og friluftsliv.
 3. Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for hvordan bruk av droner kan bidra til at skadefelling av store rovdyr blir mer effektiv.
 4. Utrede støy fra droner nærmere og å se på hvilke konsekvenser denne type støy kan medføre for naturmiljø og friluftsliv.
 5. Vurdere behov for retningslinjer for miljøforvaltningens bruk av droner for å unngå skade på naturmiljøet og ulemper for friluftslivet.