Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) la fredag frem stortingsmeldingen om luftartsstrategien, der droner har et eget kapittel.
Foto:Anders Martinsen

Ny luftfartsstrategi lagt frem:Dette vil regjeringen gjøre med dronebransjen

Ny nasjonal luftfartsstrategi ble lagt frem fredag. Dette betyr den for dronebransjen i Norge.
Hans O. Torgersen

– I et lengre perspektiv er det sannsynlig at droner blir fullt integrert i luftfarten, skriver regjeringen Stortingsmeldingen om luftfartsstrategien.

Droner er et eget kapittel i Stortingsmeldingen. Dette sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under sin presentasjon fredag:

– Dronevirksomheten har en naturlig plass i den nye luftfarten. Vi står overfor et paradigmeskifte i luftfarten. Droner kan utføre stadig nye og mer komplekse oppgaver. Det gir flysikkerhetsgevinster, lavere kostnader, reduserte klimautslipp og mindre støt enn tradisjonell luftfart.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) la fredag frem den nye nasjonale luftfartsstrategien, der droner har et eget kapittel. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Dette er listen over hva regjeringen vil gjøre med dronebransjen:

  • sikre en bærekraftig og samfunnstjenlig utvikling av dronevirksomheten, innenfor rammer som ivaretar nasjonal sikkerhet
  • legge til rette for at konseptet U-space for dronetrafikkstyring kan etableres i Norge, og utpeke Avinor som ansvarlig tjenesteyter av felles informasjonstjenester (CIS)
  • legge til rette for avanserte droneoperasjoner i luftrom der det ikke er tilstrekkelig etterspørsel til å etablere konseptet U-space for dronetrafikkstyring, slik at både bemannede og ubemannede
  • flygninger kan gjennomføres på en effektiv og sikker måte
  • vurdere virkemidler for at offentlige oppdragsgivere vektlegger fordelene ved bruk av dronetjenester i forbindelse med tildeling av kontrakter
  • prioritere forebygging mot og bekjempelse av ulovlig droneflygning og kriminalitet relatert til bruk av droner, herunder se på hvilket ansvar lufthavnoperatørene kan få og skal ha for å nøytralisere droner som flyr ulovlig

Regjeringen sier i stortingsmeldingen at den vil legge til rette for en bærekraftig og samfunnstjenlig dronenæring, og skriver videre at den anser det som avgjørende å tilrettelegge for avanserte droneoperasjoner i luftrommet.

«Dette vil bidra til å sikre at både bemannede og ubemannede flygninger kan gjennomføres på en effektiv og sikker måte. Det er derfor viktig å sørge for at et konsept for dronetrafikkstyring kan etableres i Norge, og regjeringen anser det som et sentralt grep at Avinor utpekes som ansvarlig tjenesteyter av felles informasjonstjenester (CIS).»

– Store muligheter for næringslivet

Regjeringen skriver i Stortingsmeldingen at droneteknologiens raske utvikling, sammenholdt med dronenæringens og myndighetenes økende kompetanse åpner for store muligheter for næringslivet.

«Droner kan erstatte eller supplere bemannede luftfartøy i utførelsen av en rekke eksisterende oppgaver, og de kan benyttes til å løse oppgaver tidligere utført uten bruk av luftressurser.»

Droneteknologien muliggjør helt nye luftfartsoperasjoner og kan løse oppgaver og møte behov som ikke var mulig tidligere, slår regjeringen fast.

«Dette kan bidra til økt verdiskaping i norsk næringsliv og mer effektive offentlige tjenester.»

Gjerdrum-katastrofen

Regjeringen understreker at droner stadig oftere brukes under redningsaksjoner og søk etter savnede personer.

«I redningsaksjonen på Gjerdrum i 2020 komplementerte droner helikoptersøk og gjorde termisk søk mer kontinuerlig og utholdende. Nødetater som brann, politi og kystvakt benytter allerede droner i søk og redningsaksjoner, og frivillige beredskapsorganisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp, benytter også stadig oftere droner.»

– Det er viktig å tilrettelegge for fortsatt utvikling og vekst for norske virksomheter innenfor dronesegmentet, heter det videre.