Hvis forslaget fra Luftfartstilsynet blir innført vil det berøre så mange som opptil 186.000 innbyggere som bor innenfor kontrollsonen til Bergen Lufthavn. Med dagens 5KM regel bor det omlag 67.000 innbyggere innefor 5KM sonen for flyplassen. Foto: Skjermdump Safetofly.no

Skarpe reaksjoner i høringsuttalelsene:Fagansvarlig i Luftfartstilsynet: - Forslaget høres noe ekstremt ut

- Det vil i prinsippet forby det meste av uskyldig hobbydroneflyging i områder der mennesker faktisk bor, skriver Ståle Rosland i Luftfartstilsynet til sin egen arbeidsgiver.
Per Annar Holm
Rosland er fagansvarlig i flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynet, og derfor en stemme det lyttes til når flysikkerhet står på dagsorden.
Han er klokkeklar i sine innsigelser mot forslaget som i våres ble sendt ut på høring:
«Bruddene og uønskede hendelser som skjer i dag er ikke forårsaket av at fem km regelen er for liten, men at et fåtall gir blaffen i regler generelt. Å utvide forbudet fra fem km til 30-40 km 24/7 betyr ingenting for de som uansett ikke følger reglene, men legger urimelige restriksjoner på flertallet som følger reglene», skriver Rostad.
Når Dronemagasinet tar kontakt svarer Rosland at han ikke har noen kommentar ut over det han har skrevet.
På Luftfartstilsynets hjemmeside opplyses det at Flyoperativ seksjon er Luftfartstilsynets fagkompetanse for operative og driftsrelaterte tema for bemannet luftfart samlet.
Seksjonen behandler saker relatert til fly og helikopterselskaper, samt allmennflyaktiviteten og luftsport i Norge.
Håvard Vikheim, direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet, ønsker ikke å kommentere utspillet fra Rostad:
– Det blir for tidlig for oss å kommentere og drive konkret saksbehandling i media. Vi er i prosess med saksbehandlingen. Høringsinnspillene er mottatt, og nå vil vi i tiden fremover gå gjennom disse og ta stilling til dem før vi konkluderer, skriver Vikheim i en e-post til Dronemagasinet.
  • Dronemagasinet har også spurt Lufthartstilsynet om hva som skal følge opp eventuelle brudd på de nye reglene, og hvordan de har beregnet seg frem til en brukerbetaling på 1000-1750 kroner årlig for hver enkelt dronepilot, men disse spørsmålene står så langt ubesvart.

Sprikende høringssvar

Totalt er det kommet inn et 30-talls høringssvar.
Operativ redningsinspektør Andreas H. Næsheim ved Hovedredningssentralen (HRS) ser positivt på utvidelsen og at de ønsker et krav om elektronisk synlighet for alle droner og et system som gir et best mulig bilde av sanntids dronetrafikk ved hjelp av et komposittbilde basert på flere teknologier for elektronisk synlighet:
«HRS forventer at droner som flyr i redningstjeneste vil kunne innhente klarering for VLOS og BVLOS flygning i CTR til alle døgnets tider, uavhengig av åpningstider for ATC.»
Også Mats Gjertsen, leder Droneprogrammet i Avinor, er udelt positiv til de foreslåtte endringene:
«For å sikre en lik praksis i alt luftrom mener Avinor at det bør innføres et krav om tillatelse for å fly i trafikkinformasjonssonen rundt ikke-kontrollerte lufthavner, på lik linje som i en kontrollsone. Det vil skape utfordringer blant annet med å kommunisere om forbudsområder og regelverk, dersom det er ulik praksis basert på type luftrom rundt en lufthavn. Avinor forventer å ha innført en digital løsning for enkel innhenting av klarering på alle lufthavner hvor Avinor yter lufttrafikktjeneste innen oktober 2025,» skriver Avinor.

Ber for fotografer

Fotografansvarlig Morten Obbink hos Creativefoto skriver at det i dag er en utfordring for de som arbeider med eiendomsfoto i område innenfor fem km grense av flyplasser for å kunne utføre dronebilder av eiendommer. Droneflyging inntil f.eks 60m høyde burde være akseptabelt med enn varsel via Ninox.
Thomas Kolbeinsen, leder faglig utvalg i Norsk Flyvelederforening, berømmer Luftfartstilsynet for å ta tak i «de operative og juridiske gråsonene som til nå har eksistert, utenfor 5km-grensen, men likevel innenfor grensen til kontrollert luftrom, som har bekymret Flygelederforeningen i lang tid».
Foreningen skriver at forslaget vil ha «en oppdragende effekt: Operatør skal alltid gjøre samme handling for å få klarering til å fly ubemannet, uansett hvilken tid på døgnet. Det er bedre at man ikke får flydd ubemannet luftfartøy på grunn av stengt flytårn, enn at man glemmer å innhente tillatelse fordi en «alltid» har flydd fritt før når lufthavna/landingsplassen var stengt», heter det.

-Undergraver tilliten

Jan Olav Endrerud, leder av konkurransegrenen F3F i Norges Luftsportsforbund er sterkt kritisk til det nye forslaget.
Han skriver at det er for dårlig dokumentert konkret i hvilke tilfeller det har oppstått konflikt mellom bemannede og ubemannede luftfartøy, at Ninox-appen bruker engelsk språk noe som kan gi høy brukerterskel, og at brukerprising er en urovekkende utvikling:
«I sum vil vi hevde at dette er å forlede brukeren til å tro at lovlig luftrom ikke kan eller skal brukes, selv om det motsatte er tilfelle. Dette gjør det vanskelig for brukeren å forstå underliggende problemstillinger – med målet om sikker luftfart – og bidrar til å undergrave tilliten til myndigheter og gode verktøy for å kunne bedrive aktiviteten», heter det i høringsuttalelsen.
Bjørn Widvik Bjelland skriver at «Ved den utvidede grensen, vil det påvirke enormt mange piloter av ubemannede fartøy. Det stilles tvil til det å innføre betaling for godkjenning for å fly i det utvidede område, vil medføre større sikkerhet. Det oppfordres til å ikke innføre denne endringen som får store konsekvenser for ubemannede fartøyer.»
Nestleder Vidar Moe i Sør-Varanger Modellflyklubb skriver at de har to steder de bruker til modellfly og droner, og at når de flyr fra Sandnesdalen varsler de flygelederne ved Kirkenes Lufthavn per telefon om når de ønsker å fly, og at «dette er et ønske fra personalet i tårnet». Klubben er klar til å bruke Ninox, understrekes det.
 
Karl Mathias Moberg advarer mot forslaget og viser til at arbeidet for Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Speidernes beredskap og politiet få store konsekvenser og i verste tilfeller føre til at liv går tapt på grunn av et enormt byråkrati.
Jerry Tilley fra Hønefoss skriver at «Det er ikke behov for ekstra forskrifter for et problem som ikke eksisterer. Det ville vært bedre å håndheve lavflygingsreglene for bemannede fly i stedet for å sette ytterligere og unødvendige regler for dronepiloter. Den internasjonalt anerkjente 5 km-sonen rundt flyplasser blir sett på som tilstrekkelig av andre land.»

NRK er bekymret

Hilde Frøisland i NRK luftfoto skriver at NRK ser positivt på at man endrer behovet for tillatelse for å fly innenfor fem km fra en lufthavn, til å gjelde for hele kontrollsonen:
«Det vi i hovedsak ser med bekymring på er hvordan vi skal få utført våre oppdrag i tidrom hvor det ikke utøves tårntjeneste, enten ved flygekontroll eller flygeinformasjon. Det virker på oss unødvendig å stenge et luftrom for ubemannet trafikk, all den tid det ikke ytes tårntjeneste», heter det i høringsuttalelsen.
Fredrik Berentsen er med i en modellflyklubb som skal ha investert flere millioner kroner for å gi et alternativ til breddeidretten:
«Det har aldri vært konflikt mellom oss og bemannet luftfart», skriver Fredrik, og beskriver forslaget som «helt ubegripelig».
Brigader Kristian Lyssand, sjef Luftforsvarets våpenskole støtter forslaget. Samtidig anmoder han Avinor om å utvikle en måte for Forsvaret å kunne benytte Ninox uten at individ eller personalia kan spores.
UAS Norway  – bransjens egen interesseorganisasjon – fikk én måneds utsettelse på å komme med sin høringsuttalelse, og har derfor ennå ikke svart.
Om du ønsker å søke opp flere høringsuttalelser er dette saken det gjelder:
«23/26103 Avinor AS – Høring – Endring i reglene om forbud mot flyging med ubemannet fartøy i 5 km sonen rundt lufthavner – Nytt krav om tillatelse for å fly med ubemannet luftfartøy i kontrollsoner rundt lufthavner.»