Havforskningsinstituttet har fått tillatelse av Statsforvalteren i Trøndelag til å telle sel ved hjelp av droner over en toårsperiode. Droneflygingen foregår i verneområder. FOTO: Havforskningsinstituttet

Fikk tillatelse til dronetelling av sel i naturreservat

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt tillatelse til at forskere fra Havforskningsinstitutten kan foreta seltellinger ved hjelp av droner. Dronebruken er ikke skadelig for dyr eller område, fastslår statsforvalteren.
Petter Emil Wikøren

Havforskningsinstituttet har nå fått endelig svar fra Statsforvalteren i Trøndelag etter deres to søknader om å fly med drone under seltelling av havert og steinkobbe i verneområder i midt-Norge. Naturreservatene Froan og Været, i henholdsvis Frøya og Ørlandet kommuner, er underlagt naturmangfoldsloven som blant annet begrenser dronebruk i slike områder.

Nå har statsforvalteren gitt dispensasjon gjennom paragraf 48 og skriver i sitt vedtak at droneaktiviteten er mindre forstyrrende enn hurtiggående båter og dermed kan tillates. I sin konklusjon skriver Statsforvalteren følgende:

“Oppsummert mener Statsforvalteren i Trøndelag at omsøkte aktivitet er et viktig tiltak for å få økt
kunnskap om verneverdiene i området, samt at det ikke vil forringe verneformålet.”

Søkte om dispensasjon over to år

I sin søknad til Statsforvalteren beskriver Havforskningsinstituttet hvordan seltellingen skal foregå. Ved hjelp av drone (Mavic Pro 2) skal sel som befinner seg på land på øyer eller fastland, telles ved hjelp av blant annet droner. Ifølge Havforskningsinstituttet forstyrres ikke havertunger ved bruk av droner, men litt mer dersom forskerne må gå i land for å telle.

Tellingene gjennomføres ved lavvann på dager uten nedbør og med lite vind. Tre tellinger om dagen gir vanligvis gode estimater for antall steinkobber i de ulike områdene. Det
søkes her om tillatelse til å fly droner og benytte båt i tellingen over 2 år pga værforholdene, skriver Havforskningsinstituttet i sine søknader.

LES OGSÅ:  NINA med landsdekkende sjøfuglkartlegging. – Dronetelling er skånsomt

“Det er ikke mulig på forhånd å angi nøyaktige datoer for tellingene, fordi det er
nødvendig med godt vær (uten nedbør) og så lite vind som mulig. Det er heller ikke mulig å angi
flyruter eller nøyaktig tidsbruk for dronen, fordi det avhenger av hvor selene oppholder seg”, heter det i søknaden fra Havforskningsinstituttet.

Får ikke fly under 60 meter

I sin dispensasjon har likevel Statsforvalteren gitt klare føringer for hvordan droneflygingen må foregå. Et av punktene som nevnes er flyhøyden til dronen som ikke må understige 60 meter over land. Dispensasjonen gjelder for perioden 10. august – 4. september i både 2023 og 2024.

Videre skriver Statsforvalteren at det må vises hensyn til dyrelivet under aktiviteten og at eventuelle skader som følge av aktiviteten skal repareres for tiltakshavers regning.