Hangarskipet Gerald R. Ford i Oslofjorden.
Foto:Anders Martinsen

Fløy drone ved hangarskipet i Oslofjorden – ble frifunnet av retten

Det militært etablerte flyforbudet rundt hangarskipet General Ford endte i retten. Nå er dronepiloten som fløy i nærheten av skipet frikjent.
Hans O. Torgersen

Aktor hadde lagt ned påstand om en bot på 25.000 kroner og inndraging av dronen og fjernkontrollen, men det viste seg at påtalemyndigheten kanskje ikke hadde gjort grundig nok forarbeide i saken. 

Tiltalen var tatt ut fordi Forsvaret som hadde etablert et militært forbudsområde med hjemmel i Sikkerhetsloven: 

«….for å ha overtrådt forbud mot alminnelig ferdsel i områder der det anses nødvendig av hensyn til landets forsvar. Slike forbud skal gjøres alminnelig kjent ved skilt, oppslag, kunngjøring i aviser, på nettsider o.l.»

Søkte etter Notam

52-åringen bor i Sverige og forklarte i Oslo tingrett at han visste at hangarskipet USS Gerald R. Ford skulle til Oslo på besøk, og han så hvor det ankret opp på Marine Traffic. 

Han søkte på Avinor og Notam sine sider om flyforbudssoner, men så ingen flyforbudssoner sør for Ulvøya, der skipet lå ankret opp. Det var kun markert for det permanente flyforbudet over Oslo sentrum. 

Tiltalte sjekket også aviser,, og på VG.no sto det en oppfordring til alle båter om å holde seg 500 meter unna skipet. Han tenkte det var en rimelig avstand å holde. 

Han kjørte derfor fra Sverige til Ulvøya sør for Oslo sentrum og hadde dronen i luften 10-15 minutter mens han tok «masse bra bilder og video». 

Forstyrrelser i signalet

Mens han fløy dronen tilbake til startstedet, opplevde han forstyrrelser i signalet, men klarte å lande. Det neste som skjedde var at en militær vakt kom kjørende på jetski i stor fart og tok kontakt med ham. 

Tiltalte innrømmet at det var han som hadde fløyet drone i området og politiet ble tilkalt. Politiet beslagla dronen og fjernkontrollen, dagen etter måtte han i avhør hos politiet og så ble han presentert med et forelegg for å ha fløyet ulovlig i en forbudssone. Han nektet å vedta forelegget og dermed endte saken i retten. 

52-åringen engasjerte advokat John Christian Elden, som etter hvert har en del erfaring med dronesaker. Han var forsvarer for britisk-russiske Andrey Yakunin som ble arrestert i Hammerfest 17. oktober 2022 for å ha fløyet drone på Svalbard. Yakunin ble frifunnet av retten. 

Advokat John Christian Elden med dronen til britisk-russiske Andrey Yakunin ble arrestert i Hammerfest 17. oktober 2022 for å ha fløyet drone på Svalbard. Etter at Yakunin ble frikjent i retten, sendte Politets sikkerhetstjeneste dronen hans til Elden. FOTO: ADVOKATFIRMAET ELDEN

Feil hjemmelsgrunnlag

Elden argumenterte i retten med at sikkerhetsloven § 7-5 ikke gir hjemmel for å fastsette luftfartsrestriksjoner. Hjemmelen for det finnes i luftfartsloven § 9-1a, og kompetansen til å fastsette luftfartsrestriksjoner ligger hos Samferdselsdepartementet v/Luftfartstilsynet, utenom i akutte tilfeller. Dette var retten enig i. 

Det som avgjorde saken til tiltaltes fordel er at bestemmelsen som påtalemyndigheten valgte å bruke, altså den i sikkerhetsloven, i hovedsak er en videreføring av en bestemmelse i den gamle sikkerhetsloven. Og i forarbeidene til den tidligere loven er dermed relevante.

Etter å ha sett på forarbeidene, skriver retten dette i dommen: 

– Altså gir forarbeidene en tydelig anvisning på at den tidligere sikkerhetsloven § 18a ikke omfatter luftområder, da hjemmelen som regulerer luftområdene er i luftfartsloven. Tilsvarende vil da gjelde den nåværende sikkerhetsloven.

I vedtaket om flyforbud rundt hangarskipet var det kun henvist til sikkerhetsloven. 

– Det er etter rettens syn uansett tvilsomt om luftfartsloven § 9-1a andre ledd ville gitt Forsvaret kompetanse til å fastsette restriksjoner i luftrommet i denne saken, da det her var tale om et planlagt besøk, heller enn en akutt eller uavklart militær situasjon, heter det i dommen.

– Det er etter rettens syn uansett tvilsomt om luftfartsloven § 9-1a andre ledd ville gitt Forsvaret kompetanse til å fastsette restriksjoner i luftrommet i denne saken, da det her var tale om et planlagt besøk, heller enn en akutt eller uavklart militær situasjon, heter det i dommen.

Retten skriver videre:

– Slik saken er opplyst for retten, måtte luftfartsrestriksjoner i dette tilfellet vært fastsatt av Luftfartstilsynet i medhold av luftfartsloven § 9-1a første ledd. Retten har ingen opplysninger om at Luftfartstilsynet har besluttet noen restriksjoner av relevans for denne saken, skriver retten. 

Og som det heter i rettens juridiske språkdrakt: – Tiltalte blir etter dette å frifinne. 

Hverken politiet eller forsvaret kan dømme noen etter eget forgodtbefinnende, og når Stortinget har vedtatt en bestemt prosedyre og myndigheten er gitt Luftfartstilsynet som sivil myndighet, er det nødvendig at retten frifinner i denne saken, sier advokat Elden i en kommentar til Dronemagasinet. 

Elden sier videre dette om Forsvarets rolle i saken: 

– Det er bra at domstolen fastslår at militæret i fredstid ikke uten hjemmel kan pålegge borgerne ferdselsforbud.