HALVÅRSRAPPORT: Kraftig økning i medlemsmassen til UAS Norway

Er blant Europas største bransjeorganisasjoner for ubemannede luftfartøy.
Jan Frantzen

– Det er viktigere enn noen gang å være en del av et fellesskap i bransjen. Folk har forstått at de direkte og indirekte kan være med å påvirke rammevilkårene for bruk av droner, sier daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Etter det første halvåret av 2017 ligger bransjeorganisasjonens medlemstall på 920. Da året startet var tallet 804. Det skulle tilsi mellom 14 og 15 prosents økning på seks måneder.

– Det er en betydelig økning i medlemsmassen, og den følger takten på utviklingen av godkjente droneoperatører i Norge. Fordelen ved å være samlet er at medlemmene kan konsentrere seg om sin virksomhet hver dag, mens vi jobber for dem, sier Martinsen. Han forteller at målt i antall medlemmer og godkjente droneoperatører er UAS Norway en av de største interesseorganisasjonene for ubemannede luftfartøy i Europa.

– Mange tror kanskje at vi ikke har kommet så langt i Norge, men sammenlignet med våre kolleger i EU, så har vi det. Vi har holdt på i ti år, fått god erfaring og blitt en organisasjon som er stadig viktigere i den prosessen bransjen er i.

Nytt regelverk

Martinsen sier at perioden vi befinner oss i nå er en av de viktigste noen gang for UAS Norway.

– Samtidig som Norge holder på å skrive sin dronestrategi, jobber EASA (Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået) med å regulere fremtidens luftrom. De er i ferd med å lage et nytt regelverk som etter hvert vil komme på plass, og vi er med på å bestemme hvordan markedet kan videreutvikles. Det er avgjørende at vi tar vare på de tingene som fungerer, og spiller dette inn til de riktige høringsinstanser, sier han. UAS Norway har nylig etablert en flyfaglig ressursgruppe som skal være rådgivende for styret, blant annet når det gjelder høringsutkast og regelendringer. Denne gruppa vil samle bransjens synspunkter på EASAs forslag til nytt regelverk, inkludert UAS Norway-medlemmenes innspill, og overlevere disse til Luftafarttilsynet.

– Det nytter ikke å være fragmentert i en slik situasjon. Det går ikke å sitte alene å klage over regler og retningslinjer en ikke liker. Hvis man vil være med på å påvirke det som skjer, må man være med i UAS Norway, sier Martinsen. Synlig Bransjeorganisasjonen har det siste halvåret vært involvert i en rekke foredrag og workshops både nasjonalt og internasjonalt, og i tillegg var UAS Norway blant de første som ble invitert til regjeringens dronegruppe, for å gi en orientering om status i det norske markedet og organisasjonens arbeid og utvikling.

– Vi blir inviterte når det er samtaler som berører næring, og det er veldig positivt. Det gir oss legitimitet og gjør oss synlig, forklarer Martinsen.

Oversikt over noen av aktivitene UAS Norway har vært jobbet med: 

7 – 8 Februar Foredrag / leder for workshop UAV Disaster management workshop i Geneve. I samarbeid med Innovasjon Norge

17 februar  Idemøte vedr fagbok om droner og ubemannet teknologi. Aschehoug forlag.


2 Mars
 Foredrag om droner og ubemannet teknologi på Lyd & Bildemessen


22 Mars
 Foredrag om droner og ubemannet teknologi på brukerkonferanse for kommuner i Norge


23 Mars
Innovasjonsworkshop hos Statoil


3 april  
Møte med statssekretæren i Samferdselsdepartementet. Oppdatering fra UAS Norway


4 april  
Orientering til regjeringens dronegruppe. Oppdatering fra UAS Norway


Mai
 Oppdatering fra Xponential – Verdens største dronemesse. Artiklene ligger på vår hjemmeside / Dronemagasinet


31 mai  
Foredrag og workshop. Droner i landbruket. I samarbeid med Teknova og Norsk Landbruksrådgivning


Mai  
Opprettelse av flyfaglig ekspertgruppe for UAS Norway. Skal rådgi styret i UAS Norway


Juni  
Utarbeidelse av veileder for media / bedrifter som kjøper inn dronetjenester / produkter «Er du varsom?»


Juni  
Moderator på The Commercial UAV Show Brussel – fremtidens regelverk


Juni  
Utgivelse av Dronemagasinet


Juni  
Flyoperativt forum hos AVINOR- Hva slags utfordringer har dere? Hva er ikke godt nok for øyeblikket?

– Det er ingen hemmelighet at vi er en organisasjon som har vokst fort de to siste årene – fra 230 til 900 medlemmer, og da er det ikke uventet at vi har noen voksesmerter. Vi må forsterke informasjonsarbeidet vårt og sørge for at det blir enda enklere å komme i kontakt med oss og følge arbeidet vi gjør. Samtidig skal vi sørge for at medlemmenes ønsker og behov blir ivaretatt på en god måte. Det høres kanskje litt politisk korrekt ut, men vi er i en prosess nå hvor vi ønsker enda bedre dialog med medlemmene våre, sier han. Nye møteplasser UAS Norway etablerer for tiden også flere møteplasser hvor utvikling og innovasjon står sentralt. Martinsen forteller blant annet at det i nær fremtid vil bli opprettet et bransjeforum på nett, nemlig facebookgruppen SID («sikker integrering av droner»). UAS Norway vil dessuten være representert på arendalsuka i august, og er allerede i gang med å planlegge en nordisk dronekonferanse i Oslo. Tidlig i høst skal det også være på plass en markedsplass for de som søker droneoperatører.

– Det skal være den beste og mest oppdaterte oversikten over dronepiloter som er medlemmer i UAS Norway, og den skal hjelpe de som ønsker å kjøpe et droneoppdrag med å finne en godkjent og trygg operatør med den konkrete kompetansen som er nødvendig, forteller Martinsen. I forlengelsen av dette jobbes det også med å utarbeide en veiledning med arbeidstittelen «Er du varsom?», som blant annet skal brukes overfor media. Dette for at de som kjøper inn bilder fra eksterne aktører skal være sikre på at de ikke fremmer og markedsfører bilder som strider med regelverket, eller er med på å sette dronebransjen i en vanskelig posisjon. – Vi vil fortsette med å jobbe aktivt for en sosial aksept for bruk av droner og for at alle skal forstå hvilken verdi dette har, sier Martinsen.