SATT UT PÅ ALLE FEM SKIP: Kystvakten tok i fjor vår i bruk dronen R70 Skyranger på to av fem fartøy i Indre Kystvakt, KV «Tor» i sør og KV «Heimdal» i nord. Nå har anskaffelsen havnet på bordet hos KOFA etter at Nordic Unmanned som tapte anbudet har klaget saken inn. Foto: Norce Asset Solutions

Harde beskyldninger etter Kystverkets dronekjøp

I en klagesak om droner til Kystverket anklager Norse Asset Solutions konkurrenten Nordic Unmanned for å spre falske rykter og fremme korrupsjonsanklager internasjonalt.
Ole Dag Kvamme

Et kjøp Kystverkets gjorde i 2018 om miljøovervåkingsdroner til 14 millioner kroner har endt i en hard konflikt. Norse Asset Solutions vant anbudet, men taperen Nordic Unmanned har klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Der anklager Norse taperen for å fremme å fremme korrupsjonspåstander og å spre falske rykter.

«Nordic Unmanned [..] snakket høyt fra en stand (i USA, red. anm,) til flere militære, statlige og sivile personer fra flere land om at det Norske Kystverket, Kystvakten og Sjøfartsdirektoratet drev med korrupsjon eller deres ord «shenanigans» ved kontraktsinngåelser og ved å kjøpe tjenester fra Norse Asset Solutions.» hevder Norse Asset Solutions, i en klagesak reist mot dronesalget deres til Kystverket.

Nordic Unmanned avviser fremstillingen.

– Det er svært skuffende og oppsiktsvekkende at en offentlig aktør som Kystverket i en Kofa-sak velger å trekke inn slike injurierende, fullstendig absurde og grunnløse anklager fremsatt fra NAS (Norse Asset Solutions, red. anm.), uttaler daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

SLÅR TILBAKE: – Anklagene er injurierende, fullstendig absurde og grunnløse, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned, etter at Norse Asset Solutions anklager dem for dårlig forretningsskikk og for å ha fremme korrupsjonsanklager og ødelegge for forretningspartnere. Foto: Hanne Rebecca Nilsen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) behandler nå saken.

Taperens klage om ulovlig anskaffelse

Vi kommer tilbake til påstandene. Bakgrunnen for konflikten er en kontrakt om miljøovervåkingsdroner Kystverket inngikk i 2018. Norse Asset Solution vant anbudet, til en verdi av 14 millioner kroner.

  1. januar i fjor klaget Nordic Unmanned kontrakten inn for Kofa. I klagen påstår Nordic Unmanned at Kystverket har drevet uforsvarlig håndtering, vilkårlig evaluering og samlet begått en ulovlig anskaffelse.

– Kystverket har begått betydelige feil. Kystverket har foretatt en ulovlige direkte anskaffelse. Evalueringen er ikke konsistent, og ved etterprøving av poengsettingen fremstår det som klart at poengsettingen er vilkårlig på en rekke punkter, hevder Nordic Unmanned.

Nei, vi har brukt vårt skjønn, og systemene er levert etter avtale, svarer Kystverket i korte trekk.

Miljødronene

Kystverket gikk høyt på banen da prosjektet ble offentlig kjent i 2018. I et felles prosjekt skulle Kystverket kjøpe inn droner, som skulle utplasseres hos Kystvakten.

Kystvaktens folk skulle så læres opp til å bruke droner og sensorer og et avansert styringssystem, som skulle etableres på fartøyene. Deretter skulle kystvakten bruke dronene på oppdrag for Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kystverket. Blant annet skulle droner sniffe svoveli røyken på skip.

Dronemagasinet omtalte prosjektet i denne reportasjen. Ved bruk av ulike sensorpakker, skulle dronene kunne sjekke ulovlige utslipp, radioaktivitet, oljesøl med videre.

Interessant nok oppsto ideen gjennom et samarbeid selskapet Nordic Unmanned i Sandnes hadde med Kystverket i et testprosjekt. Men da den endelige kontrakten ble lyst ut trakk det nystartede selskapet i nabokommunen Sola, Norse Asset Solutions det lengste strået. Nordic Unmanned tapte.

Ekstra interessant er det at Nordic Unmanned, like etter tapet i konkurranse med bare fire tilbydere, vant en kontrakt med lignende miljøovervåking for EU blant 18 konkurrenter, til en verdi av 135 millioner kroner.

Klagebrevet

Etter først å ha klaget på saksbehandlingen direkte til Kystverket, sendte Nordic Unmanned 11. januar i fjor klageskrivet fra Advokatfirmaet Schjødt til Kofa.

Nordic Unmanned anklager Kystverket for å gjøre feil evaluering, som fører til feil poengberegning av deres tilbud, som har ført til at det ble rangert som nummer to i stedet for førsteplassen.

Den andre hovedanklagen er at fristene for levering er endret og ikke overholdt, og slik bryter med Loven om offentlige anskaffelser, og dermed er å anse som ulovlig direkte anskaffelse.

Nordic Unmanned skriver at Kystverket baserer seg på feil faktum, og vektlegger forhold som ikke er del av konkurransegrunnlaget blant annet. «Det er på det rene at evalueringen er uforsvarlig og i strid med de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene som fremgår av Loven om offentlige anskaffelser», heter det i klagen.

Her følger noen hovedpunkter:

  • Nordic Unmanned ba om innsyn i poengvurderingen man ikke forsto. Kystverket nektet å gi ut begrunnelsen for sin evaluering, og fikk støtte av Samferdselsdepartementet, «av hensyn til forvaltningens arbeidsprosesser».
  • Nordic Unmanned mener konkurrenten ikke hadde tillatelse til å operere RO3-droner da de søkte, slik konkurransen forutsatte.
  • Nordic Unmanned hevder Kystverket la vekt på forhold utenfor konkurransegrunnlaget da de gikk for konkurrenten. For eksempel legger Kystverket til grunn at konkurrenten kunne fly med 2 kilos last, mens Nordic Unmanneds drone bare kunne løfte 600 gram. Nordic Unmanned påpeker da evne til å fly med tung last ikke var et eget kriterium.
  • Nordic Unmanned sier konkurrenten ikke oppgir korrekt flytid, at man diskuterer på feil grunnlag i vurderingen av batteriene.

Vilkårlig og for sent

Listen er lang over anklagene. Nordic Unmanned hevder hårdnakket at evalueringen er gjennomført vilkårlig. Illustrerende for klagen er Nordic Unmanneds omtale av Kystverkets vektlegging av den noe større skjermen til håndholdt som Kystverket vektlegger hos vinneren:

«Stor skjerm på håndkontrolleren er som nevnt ikke omtalt i konkurransegrunnlaget. NU finner det bemerkelsesverdig at dette i det hele tatt tillegges vekt som en positiv funksjon. Stor skjerm på håndkontrolleren er ikke av praktisk betydning da luftfartøyet under normal operasjon mellom takeoff og landing skal opereres fra Kystvaktfartøyets bro, der sensordata blir vist og distribuert til fartøyets egne større skjermer. Det er derfor ikke relevant å vurdere størrelsen på skjermen på håndkontrolleren, all den tid dette er en funksjon som er uten praktisk betydning. Dette illustrerer nok en gang at evalueringen er foretatt på et feilaktig grunnlag, der manglende kjennskap til de løsningene som anskaffes får avgjørende betydning for poengsettingen.»

KILDE TIL KONFLIKT: Denne dronen skal nå være om bord på fem norske kystvaktskip. Men kjøpet av hele miljøovervåkingssystemet til Kystverket har havnet i en bitter konflikt med påstander om ulovlige kontrakter og svar tilbake om korrupsjonsanklager. Foto: Norce Asset Solutions

Et annet alvorlig punkt i anklagen er at systemene er levert for sent, at Kystverket underveis har endret fristene for levering, og at mye av utstyret ikke ser ut til å være levert etter kontrakten, ifølge Nordic Unmanned. Klageren viser til at fabrikanten at selve dronen, som skal bære sensorene, selv opplyste på sin egen hjemmeside at dronen ikke var klar på tidspunktet kontrakten forutsatte.

For Nordic Unmanned innebærer endringene at de mener de selv eller andre kunne klart å levere et bedre tilbud:

«Dersom absolutt leveringsfrist var utsatt tre måneder ville NU kunne levert et betydelig bedre totalprodukt som etter poenggivningen i Kystverkets tildeling, ville ha endret konkurranseresultatet.».

«Siden dronebransjen er i utvikling ville en utvidet leveringsfrist til januar 2019 eller senere klart medført at ytterligere leverandører kunne ha inngitt tilbud. Det er per i dag over 4500 kommersielle droneoperatører registrert hos Luftfartstilsynet.» heter det.

Klageren viser så til at de selv leverte sine systemer til Sjøfartsdirektoratets søsterorganisasjon EMSA bare tre uker etter at de skrev kontrakt i 2018, altså etter at de tapte det norske anbudet: «NU aignerte kontrakten med EU 9. november, og leverte første drone om bord på EU sitt oljevernfartøy i Spanske Vigo 11.desember.»

Klagebehandlingen har foregått hele 2019, og pågår fortsatt. Kystverket tar ikke kritikk, og viser til at de har hatt anledning til å bruke skjønn, og tilbakeviser alle anklagene nevnt over.

Hovedsvaret kommer tre måneder etter klagen. Her avviser Kystverket påstandene, og i det vesentlige mener Kystverket at man har kunnet bruke skjønn, og at ikke ønsker å offentlige grunnlaget for skjønnet.

«Evalueringen krever fagkyndig kunnskap. Å løsrive enkeltelementer og angripe evalueringen som sådan på denne bakgrunn, gir ikke et helhetlig bilde av den evalueringen som faktisk er foretatt.» heter det fra Kystverket.

Dessuten mener Kystverket at en offentliggjøring av vurderingene vil bryte med taushetsplikt:

«Til slutt vil Kystverket påpeke at en rekke klagepunkter vedrører forhold hos valgte leverandør som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.»

Kystverket tilbakeviser påstander om feilvurderinger og brudd når det gjelder både løfteevne og flytid, og mener Nordic Unmanned, kalt NU, fremlegger saken feil:

«NU har gitt en fragmentert fremstilling av saken. Oppdragsgiver har gjort en nøye kvalitativ vurdering av tilbudene basert på innsendt dokumentasjon sett opp mot utlysningsteksten. Kystverket fastholder at evalueringen er foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket.»

Om endringer i tidsfrister og påstander om brudd om for sen levering, svarer Kystverket at man har holdt seg til kontrakten, at forsinkelser har forståelige grunner, og siterer fra kontrakten at «Kystverket forbeholder seg derfor rett til å kunne justere/endre på planlagt fremdrift».

Korrupsjonsanklager

Hele 2019 bølger anklagene prosesskrivene frem og tilbake mellom Advokatfirmaet Schjødt, som representerer Nordic Unmanned, og Kluge Advokatfirma AS, som arbeider for Kystverket.

Krangelen når imidlertid større høyder når vinneren av anbudet, Norse Asset Solutions, i fjor sommer sender en redegjørelse til Kystverket i arbeidet med å tilbakevise anklagene fra den tapende konkurrenten.

Der anklager Norse Asset Solutions sin konkurrent Nordic Unmanned for uetisk atferd, og vel så det:

  • Norse anklager Nordic Unmanned for å prøve å tuske til seg forretningshemmeligheter ved å kontakte sine underleverandører: «NU har selv direkte kontaktet våre underleverandører for å få tak i pris, løsning og spesifikasjon på våre forretningshemmeligheter.»
  • Norse legger frem en mail fra Nordic Unmanned til en av sine samarbeidspartnere, og hevder konkurrenten forsøker å ødelegge for dem i markedet både nasjonalt og internasjonalt.
  • Norse mener Nordic Unmanned på en stor dronekonferanse i USA «gjorde en stor innsats med å undergrave NAS’ internasjonale forretninger under dette arrangementet.»:
  • «NU hadde også der snakket høyt fra en stand til flere militære, statlige og sivile personer fra flere land om at det Norske Kystverket, Kystvakten og Sjøfartsdirektoratet drev med korrupsjon eller deres ord «shenanigans» ved kontraktsinngåelser og ved å kjøpe tjenester fra NAS.»
Skjermdump fra KOFA klagen hvor NAS sine påstander om dårlig forretningsskikk fremlegges

Skjermdump fra KOFA klagen hvor NAS sine påstander om dårlig forretningsskikk fremlegges

Nordic Unmanned steiler over påstandene, som jo er fremmet av Kystverket selv, som har lagt redegjørelsen frem i saken. Nordic krever at Kystverket trekker hele skrivet.

«Det er åpenbart at Kystverket har fremsatt bilaget bevisst for å svekke NUs posisjon i den pågående KOFA-klagen, Noen annen forklaring er det ikke. Det er alvorlig, og derfor må Kystverket – med mindre bilaget trekkes – svare for det som fremkommer i bilaget.»

Kystverket avviser dette. Kystverket stiller seg ikke bak uttalelsen, men lar de stå, og viser til at de får stå for sin leverandørs regning:

«Dersom NU mener NAS har fremsatt påstander som er uriktige, og ikke dette vedrører utskiftning av underleverandører, må det anses for å være uten betydning for saken. Kystverket vil for dette tilfellet be om at NU adresserer disse forholdene i direkte overfor NAS.»

Påstandene blir deretter værende i saken. Klagenemnda uttaler at man ikke ser opplysningene relevante for saken.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser regner med å ha klar avgjørelsen i løpet av våren.

Kommentar anklager

Dronemagasinets reportasje er basert på prosesskriv vi har fått innsyn i.

På grunn av alvorlighetsgraden i anklagene om fremming av korrupsjonsanklager med mer fra Norse Asset Solutions har vi bedt Norse om å begrunne og dokumentere og kommentere anklagene nærmere.

– Vi forholder oss kun til vår kunde i denne saken og viser deg videre til Kystverket som kontaktpunkt, svarer driftsdirektør Joachim Hovland i Norse Asset Solutions.

På sin side tar Nordic Unmanned anklagene alvorlig.

«Det er svært skuffende og oppsiktsvekkende at en offentlig aktør som Kystverket i en Kofa-sak velger å trekke inn slike injurierende, fullstendig absurde og grunnløse anklager fremsatt fra NAS, skriverdaglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned til Dronemagasinet.

– Hva Kystverket ønsket å oppnå med at de i det ene øyeblikket velger bevisst å presentere NAS sine ryktebaserte anklager, for så i neste øyeblikk å understreke at de feilaktige anklagene kun står for NAS sin regning, bør Kystverket selv svare på. Tilsynelatende kan det jo se ut som en juridisk taktikk der en bruker en tredjepart i et mislykket forsøk på å sverte og skremme en liten privat aktør som oss som kun ønsker å la Kofa ta stilling til om Kystverket har gjennomført sin anskaffelse i henhold til gjeldende regelverk eller ikke.», skriver Wiig i en e-post til Dronemagasinet.

Kystverket er fremlagt uttalelsene, men ønsker ikke å uttale seg.