Foto:Hva er viktigst for droneoperatører i dag? Dette er noen av svarene UAS Norway fikk da vi i forrige uke stilte spørsmålet til bransjen

Hva blir regjeringens dronestrategi?

Det får vi svar på mot slutten av 2017. Da skal regjeringens tverrdepartemental dronegruppe legge frem sin dronestrategi.

I dag orienterte UAS Norway dronegruppen om status for droneindustrien i Norge.

– UAS Norway har over lengre tid etterlyst en nasjonal strategi for bruk av droner og ubemannet luftfart i Norge. Tiltaket fra Samferdselsdepartementet hilser vi velkomne og vi bidrar gjerne med informasjon og innspill. Vi har tett kontakt med våre medlemmer og får jevnlig verdifulle synspunkter fra industrien selv, noe som gjør at vi i møtet kunne gi en gyldig og bred oppdatering fra dronebransjen, sier daglig leder Anders Martinsen, som møtte dronegruppe tidligere i dag.

I presentasjonen ble dronegruppen oppdatert på både muligheter og utfordringer som bransjen opplever i dag, spesielt ble det lagt vekt på den eksplosive veksten som bransjen opplever og utfordringer knyttet til regulering av bransjen; da sett i lys av både dagens regelverk og håndteringen av dette.

Hva er viktigst for suksess om 10 år? Her er noen av svarene vi fikk

Martinsen understreket også behovet for å sikre gode rammevilkår som kan gi videre vekst og investering, men etterlyste samtidig et ønske om tettere samarbeid mellom Luftfartstilsynet, Avinor, Datatilsynet, NSM og Forsvaret.

– Som bransjeorganisasjon er vi opptatt å ivareta våre medlemmers interesser, men vi må ikke glemme at vi er en del av en stor bransje som i fellesskap må skape og fremme gode holdninger. Det må vi gjøre i fellesskap og da må vi også samarbeide.

– Det er mange aktører som i dag har sentral og viktig informasjon som bør komme til dronepilotene, men som i dag er utfordrende å både finne og samtidig vanskelig å forstå for nye brukere. Vi har i flere møter med statssekretær Tom Cato Karlsen tatt initiativ til en nasjonal dugnad med mål om å skape en nasjonal holdningskampanje for å fremme gode holdninger og gi sentral og god informasjon for alle brukere av ubemannet luftfart. Vi har stor tro på at vi i fellesskap kan sikre trygg og god integrering av ubemannet luftfart i Norge, understreket Martinsen etter møtet.

I sin invitasjon til UAS Norway skriver Samferdselsdepartementet:
Regjeringen har etablert en tverrdepartemental dronegruppe. Dronegruppens hovedformål er å vurdere hvordan regulering av forhold som sikkerhet, miljøvern, personvern, privatlivets fred, luftrom og frekvenser kan legge til rette for en markedsdrevet og samfunnstjenlig utvikling av dronenæringen. Gruppens arbeid skal munne ut i en dronestrategi som skal foreligge i slutten av 2017.
Om dronegruppen:
Regjeringens dronegruppe ledes av Samferdselsdepartementet og består av representanter fra:
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Forsvarsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Luftfartstilsynet
Avinor