Bjørgvin fengsel i Bergen er blant eiendommene som skal inspiseres med drone. Bildet er tatt med en DJI Mavic 2 Pro.
Foto: Statsbygg

Inspeksjon med droner vil spare Statsbygg for 10 millioner årlig. Skal utføres autonomt innen 2023

Tryggere og mer effektive inspeksjoner, samt store kostnadsbesparelser. Det er gevinstene for Statsbygg etter at de inngikk dronekontrakter på inntil 54 millioner i sommer.
Jan Frantzen

– Vi bruker droner for å forbedre og forenkle rutiner, og få en tryggere arbeidsplass. Dette vil også resultere i økonomisk gevinst på sikt, sier driftsleder Jens Christian  Andersen, etter at Statsbygg har inngått fem rammeavtaler for bygningsinspeksjon med drone.

Aersea AS i Kristiansand fikk kontrakten for Oslo-området, mens Norwegian Insurance Management AS fikk kontraktene for Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Den totale maksimalverdien er 54,5 millioner kroner i løpet av fire år.

– Vi er veldig fornøyde. Vi er spente, og gleder oss til å komme i gang. Vi endte opp med de beste leverandørene, ut fra forholdet mellom pris, metode og kvalitet. Begge leverandørene leverte solid kompetanse og erfaring på tilbudt personell. Samtidig traff løsningsforslagene godt det vi hadde beskrevet i konkurransegrunnlaget, sier Peder Lommerud Jørgensen, som er ansvarlig for gjennomføring av anskaffelsen i Statsbygg.

Kontraktsinngåelsen tok noe lenger tid enn antatt. Jørgensen forteller at det ble mottatt én klage fra en leverandør som ble avvist tidlig i prosessen.

– Den ble svart ut ganske greit, men det har vært noen innsynsbegjæringer som har vært tidkrevende. I tillegg ble konkurransen tildelt rett før sommerferien, så det har vært en del korrespondanse som har tatt litt tid. Derfor ble ikke kontraktene inngått før nå, sier han.

Innovasjon i offentlig sektor

Med droner vil Statsbygg samle data på tak og fasader over tid, og dermed avdekke endringer i eventuelle sprekkdannelser og skader. En drone med termisk kamera kan også måle temperaturforskjeller, som kan identifisere varmetap, fuktutvikling og trykkforskjeller. Droneteknologien skal blant annet benyttes til årlige inspeksjonsrunder, og Statsbygg sikter på at tjenestene skal være operasjonelle i løpet av kort tid. Det vil da være en seks måneders implementeringsfase.

Taket på Bergen tinghus fotografert med en DJI Mavic Mini. Med droneinspeksjoner vil Statsbygg avdekke endringer i eventuelle sprekkdannelser og skader over tid.Foto: Statsbygg

– Først vil vi gjennomføre inspeksjoner på utvalgte piloteiendommer, og dra nytte av hverandres erfaringer for å etablere hvordan vi skal gjøre dette på best mulig måte. Det er viktig at vi utnytter droneinspeksjonenes potensial når vi etter hvert følger opp med større deler av eiendomsporteføljen. På den måten får vi sikret en solid prosess for den resterende tiden av rammeavtalen, sier prosjektkoordinator Ole Morten Holseter.

Autonomt innen 2023

Statsbygg har om lag 240 standard driftsoppgaver i dag, og rundt ti prosent av disse kan optimaliseres med drone. I tillegg til mer effektive inspeksjoner og økt sikkerhet, vil Statsbyggs dronetiltak gi besparelser på minst 10 millioner kroner årlig. Forvaltningsbedriften ønsker dessuten å etterleve regjeringens krav om digitalisering i bransjen. I en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor tidligere i sommer heter det blant annet at «regjeringen vil arbeide for én digital offentlig sektor på tvers av forvaltningsnivåene, utnytte mulighetene kunstig intelligens gir for å løse oppgavene på nye måter, og legge til rette for datadrevet innovasjon.»

– Det er viktig at vi har en verdibasert digitalisering  og sikrer verdibevarende, bærekraftig og effektiv eiendomsforvaltning gjennom digitalisering og innovasjon, sier spesialrådgiver og leder for Statsbyggs SmartDrift-prosjekt Mai Anh Thị Lê.

Driver med droner i Statsbygg: Jens Christian.Andersen (driftsleder, øverst til venstre), Ole Morten Holseter (prosjektkoordinator), Mai Anh Thị Lê (leder for SmartDrift) Peder Lommerud Jørgensen (rådgiver) og Erik Handelsby (konsulent, til høyre).Skjermbilde fra intervju med Dronemagasinet.

– Det er tenkt at vi skal starte i det små å bruke autonome droner, kunstig intelligens og bildegjenkjenningsteknologi fra 2023, men vi ønsker å begynne å legge grunnlag for dette allerede i 2021. Det handler om å bygge lag på lag og ha en god overgangsfase. Endring i en organisasjon tar tid, sier Lê.

Deling av erfaringer

Statsbyggs eiendomsportefølje består i hovedsak av formålsbygg, blant annet fengsel, undervisnings- og forskningsbygg, veg- og trafikkstasjoner, offentlig administrasjon, kultureiendom og museum. Aersea og NIM skal utføre inspeksjonene ved disse eiendommene, mens Statsbyggs Drifts- og vedlikeholdsavdeling utformer inspeksjonsplaner og bestillinger.

Statsbygg har allerede brukt droner til å utføre droneinspeksjoner på enkelte eiendommer over hele landet. I området Vest har de også opprettet en droneorganisasjon.

– Vi har hatt et prøveår for dette, og organisasjonen er velfungerende og godt strukturert. Vi har også startet et arbeid med å opprette en intern faggruppe for droner  i Statsbygg, slik at vi kan bygge opp en felles grunnmur og standardisere dataflyt og prosesser. Vi må alle komme oss inn på den samme stien, slik at vi får utnyttet dette veldig gode verktøy maksimalt. Det handler om å ta eierskap til egen utvikling, sier driftsleder Andersen.

Driftsleder i Statsbygg, Jens Christian Andersen, på jobb med drone.Foto: Statsbygg

Lê er også opptatt av at deling av erfaring og kunnskap skal gjelde utover egen organisasjon.

– Det er helt klart at andre vil observere hva Statsbygg gjør. Hvis vi lykkes med dette og får overbevisende gevinster, tror jeg mange aktører vil følge med og gjøre noe lignende. Vi har allerede fått henvendelser, som vil se på beskrivelser og krav i vår anskaffelse, slik at de eventuelt kan gjenbruke det. Vi har også tatt initiativ til å invitere blant annet Forsvarsbygg, Equinor, Avinor og Statens Vegvesen til å opprette en møteplass som vi håper kan bli en viktig arena for brukere av droneteknologi. Vi håper også flere fra dronebransjen ønsker å delta. Felleskapet er veldig viktig, konstaterer hun.