Luftfartstilsynet: Anmelder fortsatt ikke ulovlig drone-flyvning

Vi ser stadig eksempler på flyging som er i strid med gjeldende forskrift. Mange i dronemiljøet etterlyser et klart standpunkt og en stemme fra Luftfartstilsynet.
Reportasje: Anders Martinsen

Hvordan og når vi reagerer tilpasses overtredelsens alvorlighet og omfang. For overtredelse av mindre alvorlighet reagerer vi normalt med å gi vedkommende en advarsel, sier Steinland.

http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/ Luftfartstilsynets_reaksjonspolicy1

Rammene for hvordan Luftfartstilsynet kan reagere på overtredelser finnes i luftfartsloven og tilhørende  forskrifter. Luftfartstilsynet kan gi advarsel, pålegg, tilbakekalle, suspendere eller begrense en tillatelse, ilegge overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt, og politianmelde et forhold. Luftfartstilsynet har  utarbeidet en reaksjonspolicy som gir føringer for hvordan det behandler brudd på luftfartslovgivningen. Denne er publisert her: Reaksjonspolicy.

– Luftfartstilsynet følger med i mange kanaler for å fange opp ulovlig eller uheldige trender i bruk av droner. Men sett i lys av    det totale omfanget av droneoperasjoner, er  vi også avhengige av tips, og eventuelt saker  i media, for å bli oppmerksom på tilfeller av ulovlig flyging, sier Steinland.

Er Luftfartstilsynet bekymret for utviklingen?

– Jeg vil ikke bruke ordet bekymret, men vi opplever en økning i innrapporteringer som vi ikke er spesielt glade for. Men vi må ikke glemme at i det daglige utføres et stort antall flyvninger som gjøres på en god og sikker måte av godkjente operatører, vår bekymring ligger nok mer i retning av de ikke-godkjente

 

Vi ser alvorlig på all flyging som skjer i strid med gjeldende regelverk, sier Jan Petter Steinland, avdelingsdirektør for operativ avdeling i Luftfartstilsynet.

Har tilsynet anmeldt eller bøtelagt noen?

– Hittil har vi valgt å prioritere det forebyggende arbeidet, slik at vi er i stand til å nå flest mulig i et raskt  voksende marked. Dette gir erfaringsmessig den største sikkerhetsmessige gevinsten. Men med den økende aktiviteten har også antallet ulovlige, eller mistanke om ulovlige flyginger økt. Vi har reagert mot operatører og enkeltpersoner med forskjellige reaksjonsformer, men også på dette området er vi inne i et utviklingsløp for å finne hensiktsmessige reaksjonsformer for de forskjellige typene overtredelser, sier Steinland.

I januar var det 648 godkjente operatører   i Norge. I slutten av oktober var det 1000 flere, hovedsakelig i RO1-kategorien. Alle nye operatører skal innom Luftfartstilsynet. RO1-kategorien er kun en registrering, som i liten grad krever saksbehandling.

– Når det gjelder operatører i kategori RO2 og RO3, så varierer saksbehandlingstiden. Gjennomtenkte og profesjonelle søknader saksbehandles naturligvis raskere enn mangelfulle søknader som ikke inneholder  de nødvendige elementene. Ingen operatører blir godkjent uten at dokumentasjonen er tilfredsstillende. Vi vil veilede søkere ved behov, men oppfordrer til aktiv bruk av informasjon på våre nettsider, sier  Steinland.

Dette sa flyoperativ inspektør Bente Heggedal til UAS Norway i juli:

Flere droneoperatører fløy i sommer over folk  på konserter, festivaler og arrangementer. Det fikk Luftfartstilsynet til å reagere.

– Det er ikke lov å fly over eller operere over folkeansamlinger konstaterte Luftfartstilsynet i juli måned. Flere operatører har ikke tilstrekkelig erfaring for de oppgavene de skal utføres. Bruker man  en  ikke-godkjent  operatør og  oppdragsgiver  burde  forstått at godkjenning og forsikring ikke er i orden, kan oppdragsgiver bli erstatningspliktig, sier Heggedal.

Følger med i media

I sommer har Luftfartstilsynet fått flere innrapporteringer enn normalt på drone-operatører som har utført flyvninger som er i strid med regelverket og kravet til minste- avstander til både mennesker  og bygninger. Flere medlemmer av UAS Norway har i løpet av de siste ukene kontaktet oss og orientert  om flyvning som kan være ulovlig og uforsvarlige. De får  støtte fra Luftfartstilsynet som også er bekymret for at både godkjente og ikke godkjente operatører opererer droner over eller for nær folk.

– Vi følger godt med i media, i tillegg har vi god kontakt med drone- miljøet i Norge. Flere  operatører har tatt kontakt med oss for å  orientere oss om forhold som får vår oppmerksomhet. Det er en prioritert oppgave for oss fremover å sette fokus på dette. Vi aksepterer ikke at droneoperatører, godkjente eller ikke, opererer over folke-ansamlinger sier Heggedal.

– Operatøren er ansvarlig

Det er operatøren selv som er ansvarlig for at regelverket følges, og det hviler et stort ansvar på operatøren på å forsikre seg om at flyvningen ikke gjennomføres på  en slik måte at det kan være til fare for mennesker, dyr og bygninger  i nærheten. Da må kravet om minste- avstander også overholdes. Det er ikke anledning til å fly nærmere enn 50 meter fra mennesker og bygninger som ikke er under pilotens kontroll, det betyr at du må ha samtykke for å kunne fly nærmere. Utfordringen  kommer  til  konserter og arrangementer hvor det er folkeansamlinger, da økes kravet til 150 meter

 

– Under ingen omstendigheter er det anledning til å fly over  folk i forbindelse med denne  type  arrangementer, understreker Heggedal som nå varsler fokus på dette områder fra Luftfartstilsynets side.

Det skal skje gjennom mer veiledning og informasjon, i tillegg er Luftfartstilsynet allerede i gang med  å kontakte flere operatører som har utført flyvning i strid med regelverket legger Heggedal til.

Hva med oppdragsgiver, har de også et ansvar?

– Ja det mener vi at de har. Selv om operatøren er ansvarlig for flyvningen er det viktig å forsikre seg om at de bruker en operatør som er godkjent  og som har forsikring i orden. De  som bestiller en drone-tjeneste kan enkelt via våre nettsider forsikre seg om at operatøren er godkjent. Videre anbefaler vi oppdragsgiver om å forsikre seg om at operatøren har både erfaring fra lignende oppdrag

og forsikring for sin virksomhet.

Kan samtykke gis ved at arrangøren informerer om bruk av droner på billetter som selges, eller over høytaleranlegg?

– Nei det aksepteres ikke. Arrangøren kan ikke innhente samtykke ved at for eksempel en billett er påført en tekst som orienterer om bruk av droner med arrangementet. Man kan heller ikke orientere om bruk av droner over høytaleranlegget, det er ikke akseptert fra vår side, presiserer luftfartsinspektøren.

Kan miste operatørlisensen

Hva gjør Luftfartstilsynet med operatører, godkjente eller ikke som flyr i strid i regelverket?

– Vi er opptatt av at bruken av droner skal skje sikkert og trygt for både annen luftfart og de som er på bakken, da må både operatører og oppdragsgivere ta sin del av ansvaret. Som tilsynsmyndighet er vi opptatt  av både å veilede og informere, men vi er veldig tydelige på at ved brudd på forskriften kan godkjente operatører miste sin godkjenning. Dersom man er grovt uaktsom, kan også påtale bli aktuelt. Flyr man uten forsikring,    kan det resultere i et erstatningsansvar man selv blir ansvarlig for, avslutter Heggedal.