Dette er fra en av de tidligere testene med panservernvåpenet M72 montert på drone vertikalt. De nye testene vil trolige være med M72 montert nesten horisontalt.
Foto:Nammo

Nammo vil teste våpendrone

Forsvarsbedriften Nammo har søkt Luftfartstilsynet om tillatelse for å starte opp igjen testing av våpen på droner.
Hans O. Torgersen

– At forsvarsindustrien skal være forhindret fra å utvikle våpenbærende droner, mener vi ikke er riktig, sier kommunikasjonsdirektør Thorstein Korsvold i Nammo til Dronemagasinet.

Den norske staten eier halvparten av våpen- og ammunisjonsfabrikken Nammo på Raufoss.

Allerede i 2017 startet fabrikken de første prøvene med M72 påmontert drone, ifølge deres egne nettsider. Så kom det nytt regelverk for droner fra januar 2022. 

Kommunikasjonsdirektør Thorstein Korsvold i Nammos produksjonslokaler i Raufoss. Det er her Nammo har sitt testanlegg, der man ønsker å teste våpenbærende droner. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Dialog med Luftfartstilsynet

– Det er kommet et relativt nytt europeisk regelverk gjennom EASA, som, slik vi forstår det, har konsekvenser for det norske regelverket. De skal harmonisere i størst mulig grad. Både det europeiske og norske regelverket har formuleringer om at det ikke er tillatt å sette våpen eller annet farlig materiell på drone, sier Korsvold. 

Forbudet fikk umiddelbare konsekvenser for Nammo. 

– Vi har derfor i lang tid stanset all testing med droner påsatt panservernvåpenet M72 i Norge. Det har foregått noe testing i USA. De har ikke dette forbudet, sier Korsvold.

Det finnes noen få åpninger for unntak. 

– Ett av unntakene gjelder for eksempel flyselskap, som skal transportere farlig gods, sier Korsvold.

«Transport av farlig gods» var ikke noen farbar vei for Nammo. 

Dette skriver Luftfartstilsynet

Nammo har vært i dialog med Luftfartstilsynet om saken. Dronemagasinet har fått innsyn i noe av korrespondansen. I september skriver Luftfartstilsynet dette:

«Vi har sett på saken, og vår vurdering er at den aktiviteten dere beskriver trolig kan falle inn under unntak i det overliggende felleseuropeiske regelverket som er tatt inn i norsk rett, og som fastsetter virkeområdet for de felleseuropeiske dronereglene.»

Luftfartstilsynet mener at det trolig er det nasjonale regelverket, altså den forskriften som mange norske droneoperatører kjenner godt:

«Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. (BSL A 7-1).»

Forskriften har en dispensasjonsadgang med hensyn til operasjoner (§ 73), «hvor formålet er forskning på og utvikling av luftfartøy uten fører om bord eller statsluftfart». 

«Dette betyr følgelig at Luftfartstilsynet vil kunne vurdere muligheten for en dispensasjon fra forbudet mot å fly med våpen. Dette vil forutsette en søknad fra deres side, der det i tilstrekkelig grad godtgjøres at risikoen med operasjonene er på et akseptabelt nivå.», skriver Luftfartstilsynet til Nammo. 

Hemmelig søknad

– Vi har nå sendt en søknad til Luftfartstilsynet om dispensasjon, slik at vi likevel kan fly dette. Det finnes en mulig åpning i regelverket, og det handler om statsluftfart, altså regjeringens fly, politi, søk og redning, brann med videre. I tillegg er det en formulering «og lignende». Vi håper det er mulig å komme inn under det, sier Korsvold.

Nammo har bedt Luftfartstilsynet om å holde innholdet i søknaden hemmelig, men kan fortelle noe til Dronemagasinet.

– Vår argumentasjon handler om at det åpenbart ikke har vært lovgivers intensjon å stoppe forsvarsindustrien i å teste droner med våpen på. Selv om vi ikke direkte er en statlig aktør, så har vi et stort statlig eierskap, og er definert som en strategisk partner for blant annet Forsvaret, sier Korsvold. 

To M72 montert på en drone fra Griff Aviation. FOTO: NAMMO

Kompetanse til trygg testing

Korsvold poengterer at Nammo har kompetanse og erfaring til å gjøre slik testing på en trygg måte. 

– Vi har mer enn 70 års erfaring med tester av rakettmotorer, artilleriammunisjon, ramjetmotorer og lignende. Testsenteret vårt er et av de største i Nord-Europa, der forsvarsmateriell testes og utvikles, sier Korsvold. 

Personellet til Nammo har mye kunnskap og erfaring, og sitter godt, fysisk sikret. 

– Vi mener at vi er i stand til å håndtere slike droner fullt ut forsvarlig. Vi ønsker å levere et utviklingsarbeid som kan komme til nytte i hele NATO, sier Korsvold.

 – Fornuftig prinsipp

Korsvold sier videre at når man leser loven og forarbeidene, ser det ut som at man ønsker å stoppe aktører som ikke har noe på området å gjøre, slik som privatpersoner, og at det derfor skal være forbudt med droner med våpenlast.

– At dette feltet skal reguleres virker fornuftig på oss, men at forsvarsindustrien skal være forhindret fra å utvikle våpenbærende droner, mener vi ikke er riktig, og vi tror at det heller ikke har vært meningen. Vi tror at lovgiver rett og slett har glemt oss, sier Korsvold. 

Han forteller at Nammo opplever en god, konstruktiv dialog med Luftfartstilsynet, og har et håp om at dette kan gå i orden

– Men vi er ikke i mål med prosessen. Krigen i Ukraina har med all tydelighet vist at dette er aktuelle våpensystemer, som vi bør være oppdatert med også i NATO.