For droneoperatører som i dag er RO2 eller RO3 og havner i spesifikk kategori, kan økningen i årsgebyr bli betydelig. I åpen kategori er årsgebyrene foreslått til henholdsvis 180 og 2000 kroner.
Foto: Anders Martinsen

Ute på høring nå: Nye dronegebyrer fra Luftfartstilsynet

Utkast til ny gebyrforskrift for Luftfartstilsynet ligger nå ute til høring. I åpen kategori kan du slippe billig unna, men i spesifikk kategori må du ifølge utkastet ut med 20 000 kroner i året.
Jan Frantzen

Luftfartstilsynet har på anmodning fra Samferdselsdepartementet utarbeidet forslag til forskrift om gebyr for droner/ubemannede luftfartøy. Dette er nå lagt ut til høring.

Utkastet kan du lese her, og dette er noen av punktene som omhandler droner:

  • For registrering som UAS-operatør i åpen kategori betales et årlig gebyr på hhv. kr 180 for privatpersoner og kr 2000 for juridiske personer.
  • Godkjent UAS-operatør i kategorien «særskilt» (spesifikk) skal betale årsgebyr kr 20 000.
  • For godkjenning som UAS-operatør i «særskilt» kategori (driftstillatelse) skal det betales gebyr etter regning.
  • For eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord betales gebyr kr 1050. Gebyret betales ved oppmøte til eksamen.
  • UAS-operatør i kategorien «særskilt» som fremlegger selverklæring for Luftfartstilsynet i samsvar med et standardscenario, skal betale årsgebyr kr 8000.
  • For eksamen underkategori A2 for fjernpiloter skal det betales gebyr kr 1400.
  • Enheter som driver opplæring av fjernpiloter skal betale årsgebyr kr 10 000.
  • For søknad om godkjenning av utenlandsk UAS-operasjon i Norge betales gebyr kr 3500.

Vi har stilt følgende spørsmål til Luftfartstilsynet, som de har svart skriftlig på ved Bente Heggedal Løvold, seksjonssjef for ubemannet luftfart:

Bente Heggedal Løvold, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Foto: Fredrik Naumann

(PS: Den norske oversettelsen av det nye regelverket er ikke endelig, og det er derfor ikke klart om det norske begrepet vil bli «særskilt kategori» eller «spesifikk kategori». Disse begrepene brukes derfor litt om hverandre.)

Hva er definert som «privatpersoner» og «juridiske personer» i åpen kategori og hvorfor den store forskjellen på gebyrene mellom disse (180,- / 2000,- )?

– Gebyrene skal dekke Luftfartstilsynets kostnader ved å produsere tjenesten og er beregnet på grunnlag av forventede kostnader knyttet til blant annet ressursbruk. Når det gjelder juridiske personer, så kan dette for eksempel være kommuner, fylkeskommuner, aksjeselskaper og stiftelser. Vi antar at disse organisasjonene vil drive mer kompleks virksomhet, og at Luftfartstilsynets oppfølging overfor juridiske personer derfor vil kreve mer ressurser. Det vil kunne komme endringer både i gebyrstruktur og gebyrnivået etter hvert som Luftfartstilsynet får erfaringstall fra arbeidet med det nye regelverket.

I § 34 heter det at «UAS-operatør i kategorien «særskilt» som fremlegger selverklæring for Luftfartstilsynet i samsvar med et standardscenario, skal betale årsgebyr kr 8000.» Kan dere utdype hva denne selverklæringen innebærer og hvem dette vil gjelde for?

– Selverklæring vil si at Luftfartstilsynet ikke gjør en godkjenning av operatøren, men at operatøren må melde fra til Luftfartstilsynet om sin virksomhet. Luftfartstilsynet vil følge opp virksomheten gjennom tilsyn etter en modell vi kaller risikobasert tilsyn. Kort forklart innebærer det en modell som beregner risiko ut fra kompleksitet, organisasjonsform og operasjonstype.

For godkjenning som UAS-operatør i «særskilt» kategori skal det betales gebyr etter regning. Hva kan denne kostnaden forventes å bli? Dette vil naturligvis variere, men hva slags timesats legges til grunn – hva har gjennomsnittskostnaden for godkjenning av RO2- og RO3-søknader vært i 2020?

– Luftfartstilsynet har som et gjennomsnitt brukt 10 timer for å godkjenne søknader om RO3. Gebyrforskriften fastsetter en timesats som skal brukes når gebyret fastsettes etter regning. Søknad om RO2 har fast sats i gebyrforskriften.

Hvorfor den store økningen i gebyr for RO2- OG RO3-operatører som havner i spesifikk kategori? Hvor mange operatører forventer dere vil havne i denne kategorien?

– Vi forventer cirka 500 operatører i spesifikk kategori med en eller flere godkjenninger. Luftfartstilsynet skal etter det nye regelverket føre tilsyn med alle godkjente operatører, noe som vil medføre behov for økte ressurser. Det vil kunne komme endringer i gebyrnivået etter hvert som Luftfartstilsynet får erfaringstall fra arbeidet med det nye regelverket.

Ref § 38, er det mulig for norske operatører å registrere seg i andre land og operere i Norge?

– I artikkel 14 (6) av forordning 2019/947 står det:

UAS-operatører registrerer seg i den medlemsstat, hvor de har deres bopel (fysiske personer), eller hvor de har deres hovedforretningssted (juridiske personer), og sikrer, at deres registreringsopplysninger er korrekte. En UAS-operatør kan ikke registreres i mer enn én medlemsstat av gangen.

De felleseuropeiske dronereglene vil tillatte at operatører som er registrert i et annet EU/EØS-land å operere i Norge. Disse skal i utgangspunktet ikke ha godkjenning i Norge, og dermed blir det ikke noe gebyr til norske myndigheter. Utenlandske operatører fra land utenfor EU/EØS-området skal imidlertid registrere seg og eventuelt søke godkjenning i Norge dersom de skal operere her.

Hvordan er de foreslåtte satsene sammenlignet med andre land vi kan sammenligne oss med? Har dere sett til andre land i utformingen av gebyrforskriften? 

– Norske gebyrer fastsettes i samsvar med Finansdepartementets rundskriv om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering, og slik sett uavhengig av hvordan andre land legger opp sine gebyrer, skriver Heggedal Løvold.

Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet. Interesserte som har innspill til forslaget bes om å sende disse til Luftfartstilsynet, primært per e-post til postmottak@caa.no. Høringsuttalelser bes merket med referansenummer 20/13659.

Høringsfristen er fredag 4. desember.