Øker gebyrene for RPAS operatører

Luftfartstilsynet øker satsene for RPAS operatører.
I 2017 tar de inn 2.3 millioner i årsgebyr fra
dronenæringen.
Anders Martinsen

Nylig godkjente Samferdselsdepartementet en økning i satsene for RPAS operatører. Grunnlaget for gebyrene kommer fra Luftfartstilsynet som på oppdrag fra Samferdseldepartementet utarbeider et forslag. Luftfartstilsynet skriver blant annet dette 28 november 2016 i sitt notat om fastsettelse av gebyrene:

“Forslag til gebyrforskrift for 2017 bygger i stor grad på inneværende års gebyrforskrift, med nødvendige endringer som følge av nye eller endrede oppgaver.

Ved utarbeidelse av forslag til ny gebyrforskrift, har Luftfartstilsynet benyttet den samme beregningsmodellen som foregående år og forutsetningene for modellen er også uendret. Beregningsmodellen baserer seg på selvkostmetoden, hvor direkte lønns- og driftskostnader per seksjon/avdeling er fordelt på seksjonens/avdelingens oppgaver og aktiviteter og tillagt en andel av de indirekte kostnadene.”

Luftfartstilsynet, 28.11.2016

 

Styreleder i UAS Norway, Dan Richard Isdahl-Engh sier i en kommentar at UAS Norway vil jobbe videre for å redusere de samlede gebyrene for RPAS operatører.

– Vi vil se nærmere på gebyrforskriften for 2017 og samtidig også be om en nærmere orientering for beregningsmodellen og økningen som nå er vedtatt, sier Isdahl-Engh.

Slik er satsene for 2017

RO2: Godkjenning av søknad for operatørtillatelse økes fra kr. 6.000,-
til kr. 6.360,- I tillegg økes årsgebyr fra kr 4.000,- til kr. 4.240,-

RO3: Godkjennig av søknad. Betales etter regning. Årsgebyr økes fra kr 11.000,- til kr 11.700. Timesatsen som legges til grunn er kr. 1.260,-

RO1: Gratis å deklarere seg som RO1 operatør. Ingen årskostnader.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-03-286

Kapittel V. Andre operative tillatelser mv.

§ 29.Årsgebyr og gebyr for godkjenning av luftfartøy uten fører ombord (RPAS)

(1) For godkjenning av RO 2-operatør betales gebyr kr 6 360. For godkjent RO 2-operatør betales årsgebyr kr 4 240. For godkjenning av RO 3-operatør betales gebyr etter regning, jf. § 4. For godkjent RO 3-operatør betales årsgebyr kr 11 700

(2) For godkjenning av system til bruk for RO 3-operatør betales gebyr etter regning, jf. § 4.

(3) For godkjenning av særskilt prosedyre for flyging, betales gebyr kr 2 440.

§ 30.Gebyr for eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord

For eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord, betales gebyr kr 1 010. Gebyret skal betales før avlegging av eksamen.

§ 31.Gebyr for privatflyging med utenlandskregistrert luftfartøy

For søknad om tillatelse til privatflyging med utenlandskregistrert luftfartøy i Norge, betales gebyr kr 2 120.

§ 32.Gebyr for flyoppvisning og oppvisningstillatelse

For søknad om tillatelse til flyoppvisning betales gebyr kr 2 120. For søknad om utstedelse eller gjenutstedelse av oppvisningstillatelse, betales gebyr kr 640.

§ 33.Gebyr for tillatelse til flyging i restriksjonsområde

For søknad om tillatelse til flyging i restriksjonsområde betales gebyr kr 5 400.

§ 4.Nærmere om gebyr etter regning

(1) Gebyr etter regning fastsettes på grunnlag av faktisk timeforbruk og direkte utgifter til reise, opphold, diett, materialer mv. som har vært nødvendig for utførelse av myndighetshandlingen. Ved gebyr etter regning benyttes en timesats på kr 1 260 per time.

(2) Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller bestemme at forskudd skal innbetales på søknadstidspunktet eller senere. Forskuddet skal ikke være større enn det totale gebyret som antas å påløpe.