Slik ble restriksjonsområdet publisert på Ippc.no under besøket til hangarskipet Gerald R. Ford i Oslo.
Foto:Skjermdump/IPPC

Politiet trakk sak mot dronepilot – tvil om det rettslige grunnlaget

En dronepilot nektet å vedta et forelegg fra politiet på 25.000 etter at han fløy drone under besøket til det amerikanske hangarskipet Gerald R. Ford i Oslo i mai. Han skulle møte i retten, men politiet har trukket saken. Advokat John Christian Elden kritiserer flyforbudet.
Hans O. Torgersen

Under besøket av hangarskipet var det innført en restriksjonssone i hele Indre Oslofjord. Innenfor sonen var det flyforbud i en radius av 0,5 nautiske mil (926 meter) rundt alle militære fartøy, altså ikke bare hangarskipet. 

Forelegget økte til 30.000

Piloten nektet å vedta forelegget, og politiet sendte da saken til Oslo tingrett for rettssak. Samtidig varslet de at boten ville øke til 30.000. Forelegget ble da automatisk til en siktelse, som lyder slik:

«Politimesteren i Oslo sikter med dette NN, f. XX.XX.19XX (anonymisert av Dronemagasinet) for å ha brutt

Luftfartsloven § 14 – 13 annet ledd, jf. § 9 – 1a, jf. forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2) § 8 første ledd

for å ha fløyet ubemannet luftfartøy over eller i nærheten av militære fartøyer, uten tillatelse fra stedlig leder.

Grunnlag:

Lørdag 27. mai 2023 ca. kl. 12.18 ved Xxxxveien XX i Oslo (adressen anonymisert av Dronemagasinet), opererte han en drone av merket DJI MAVIC 2 i luftrommet over Ulvøya, i nærheten av hangarskipet USS Gerald R. Ford, uten å ha tillatelse til dette.» 

Hangarskipet Gerald R. Ford på vei ut Oslofjorden etter endt besøk. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Trakk saken to dager før 

Rettssaken ble berammet til onsdag 11. oktober, men to dager før trakk politiet saken. 

«Saken ble trukket for revurdering av rettsgrunnlaget for forelegget. Saken vil berammes på nytt dersom et eventuelt nytt forelegg ikke vedtas.», skriver politifullmektig Katrine Bjørndalen i Oslo-politiet til Dronemagasinet. 

Vi har stilt flere spørsmål til politiet om dette, men har foreløpig ikke fått svar.

Dronemagasinet har forelagt saken for advokat John Christian Elden. Han har gått gjennom de aktuelle lovbestemmelsene og forarbeidene, og er svært kritisk til hvordan Luftfartstilsynet og politiet har håndtert saken. 

Ut over sin kompetanse

Elden mener at Luftfartstilsynet kan ha gått ut over sin kompetanse da det ble innført en sone med flyforbud rundt alle militære fartøy i Indre Oslofjord under besøket av det amerikanske hangarskipet.

Dette forelegget skaper juridiske problemer, og er slettes ikke kurant, sier den kjente advokaten til Dronemagasinet.

Advokat John Christian Elden.

I en e-post til Dronemagasinet utdyper Elden sine vurderinger rundt hjemmelen som oppgis i forelegget, luftfartsloven § 9-1A: 

«Denne bestemmelsen gir kun Luftfartstilsynet tillatelse til å opprette særlige restriksjonsområder der det gjelder flysikkerhetsmessige og samfunnsmessige behov. Det heter i forarbeidene at “Nærmare bestemt må ikkje området gjerast større vertikalt og horisontalt enn det som er påkravd for å unngå samanstøyt mellom luftfartøy eller andre luftfartsulykker, eller for å kunne vareta viktige samfunnsinteresser”. Bestemmelsen gir ikke hjemmel til generelle forbud over militære områder, og særlig ikke bevegelige områder som en båt.», skriver Elden.

Når Luftfartstilsynet deretter lager en forskrift der det i § 8 er generelt forbud mot å fly «over eller i nærheten» av militære fartøyer, er de trolig utenfor sin kompetanse etter luftfartslovens § 9-1A, sier Elden. 

Han sier videre at det ikke er noen offentlig tilgjengelig informasjon om hva som er «i nærheten av», og hvordan dette skal defineres med et bevegelig mål. 

 – Hvem er stedlig leder?

– Jeg lurer for øvrig på hvem politiet mener er «stedlig leder» som eventuelt må opprettholde et forbud eller gi en tillatelse. Er det den amerikanske admiralen eller sjøfartsinspektøren i Drøbak?

Jeg skjønner godt at politiet ikke vil gå i retten med en slik sak, og ser ikke bort fra at det eneste lure er å henlegge den, avslutter Elden. 

Luftfartstilsynet svarer slik på kritikken fra Elden:

«Luftfartstilsynet vet ikke hvordan politiet har vurdert de aktuelle hjemlene som ligger til grunn for siktelsen, så spørsmål omkring dette må rettes til politiet som påtalemyndighet.

Når det gjelder restriksjonene som er fastsatt i § 8 i forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2), så er dette generelle operative forbud for de som fly ubemannede luftfartøyer. Denne forskriften er ikke hjemlet i luftfartsloven § 9-1a, men § 9-1, og Luftfartstilsynet mener at forskriftens innhold ligger innenfor de rammene loven fastsetter.

Så vidt Luftfartstilsynet kjenner til, så ble det også opprettet egne forbudsområder i Oslofjorden for den aktuelle tidsperioden, men dette ble gjort av Forsvaret med andre lovhjemler.»

Ikke den eneste som ble tatt

Mannen som nektet å vedta forelegget var for øvrig ikke den eneste som ble tatt av politiet for droneflyging da hangarskipet var på besøk her. Minst en annen led samme skjebne, det vil si at han fikk dronen beslaglagt og ilagt et forelegg, trolig i samme størrelsen som mannen på Ulvøya. 

Dronemagasinet har ikke lykkes å komme i kontakt med dronepiloten som omhandles i denne saken.