Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Anders Martinsen fra UAS Norway på scenen under åpningen av UNC 2024 i Oslo onsdag morgen.
Foto:Fredrik Naumann / UAS Norway

Vurderer nasjonalt dronesenterUNC 2024 - regjeringen styrker innsatsen mot ulovlig droneflyging

Regjeringen vil styrke bekjempelsen av ulovlig droneflyging og kriminalitet utført ved hjelp av droner, varslet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han onsdag åpnet dronekonferansen UNC 2024.
Hans O. Torgersen

I dag er det bare politiet som kan bruke makt mot droner som flyr ulovlig.

– En egen arbeidsgruppe skal se på hvilket handlingsrom også andre aktører kan benytte for å beskytte seg mot ulovlig droneaktivitet. Lufthavnene er et aktuelt eksempel, og derfor skal det være et arbeid for å utvikle samvirkerutiner mellom politiet og lufthavnoperatørene.

Nygård fortalte på UNC 2024 at det først var i 2022, etter Russlands angrep på Ukraina og de mange droneobservasjonene i Norge det året, at han ble klar over omfanget av ulovlig droneflyging.

– Det ble økt fokus på dette etter invasjonen i Ukraina.

– Løser vi problemet med å arrestere turister og sende dem ut av landet, spurte UAS-leder Anders Martinsen etter innledningen.

– Jeg tror ikke det er den beste måten å gjøre det på, men selvsagt er reguleringen viktig her.

– Er det aktuelt å se på de som kjøper bilder eller andre dronetjenester, om de også har et ansvar her?

– Jeg vet ikke, men det er interessant det du kommer inn på her.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på UNC 2024 i Oslo. FOTO: FREDRIK NAUMANN / UAS NORWAY

Regjeringen skal også vurdere om man skal pålegge alle operatører å forhåndsregistrere droneflygninger i visse områder i et trafikkstyringssystem.

Samferdselsministeren varslet også at man vurderer å etablere et nasjonalt senter for overvåking av droner.

– Vi vil sikre at alle relevante aktører har den informasjonen de trenger i arbeidet sitt med å beskytte seg mot ulovlig droneflyging. Derfor vil relevante fagetater bli bedt om å bidra til at det utarbeides oppdatert kunnskapsgrunnlag som kan redusere risiko tilknyttet ulovlig droneflyging.

– Hvor ser du for deg at et slikt dronesenter kan bygges?

– Det er altfor tidlig å mene noe om hvor det skal ligge, først skal vi utforske om det er noe vi skal gå videre. Mye taler for at det har noe for seg. Da kan man få samlet data og få mye bedre oversikt oversikt over alt som rører seg på droneområdet. Det betyr at det også legger til rette for både det som selvfølgelig er det viktigste, den lovlige aktiviteten, og gi oss bedre kontroll med det vi ikke ønsker oss, den illegale virksomheten med droner.

– Hvem skal operere et slik senter? Det er vel bare to aktører som er aktuelle, politiet og luftfartsmyndighetene?

– Det er i hvert fall nærliggende å tenke at begge de to er veldig sentrale i en slik diskusjon, sier Nygård til Dronemagasinet.

Myndighetene vil også undersøke om gjeldende regelverk er til hinder for deling av data om droneaktivitet mellom relevante aktører.

– I tillegg vil det nedsettes en gruppe for å utrede om det skal opprettes et nasjonalt droneovervåkingssenter, som kan innhente og bearbeide data fra forskjellige kilder og på bakgrunn av denne informasjonen utarbeide etterretningsprodukter og trusselvurderinger, sier Nygård.

Målet med tiltakene er en dronevirksomhet i Norge som både er trygg og fremtidsrettet.

– Vi ønsker å sikre en fortsatt bærekraftig vekst av dronevirksomheten i Norge, og vi ønsker å legge til rette for en forutsigbar tilgang til luftrom. Vår posisjon som foregangsland innen dronevirksomhet skal opprettholdes.