Et helikopter i lav høyde, godt under 400 fot, over elven Otra utenfor Kristiansand i forbindelse med et sykkelløp. Et område hvor også droner kan fly lovlig. Det kan skape utfordringer.
Foto:Anders Martinsen

Snart kan bemannet luftfart måtte varsle dronebransjen om lavtflvyning

Droneoperatører har i alle år måttet holde utkikk etter fly og helikoptre som uten forvarsel kan komme inn i operasjonsområdet. Et forslag fra regjeringen kan snu opp ned på dette.
Hans O. Torgersen

Mer om det oppsiktsvekkende forslaget lenger ned i artikkelen. 

Regjeringens nye luftfartsstrategi ble lagt frem i forrige uke. Droner har et eget kapittel, men nyhetsartiklene dreide seg bare om noen få linjer, om hvordan man skal kunne «ta ut» droner som flyr ulovlig: 

Dette skrev NTB i sin artikkel om luftfartsstrategien: 

«Samtidig som regjeringen ser på verdien av utviklingen innen dronevirksomhet, ser den også på hvordan ulovlig droneflyging og kriminalitet knyttet til slik aktivitet skal bekjempes.

– Regjeringen vil se på hvordan staten kan bidra til forebygging mot og bekjempelse av ulovlig droneflyging og kriminalitet relatert til bruk av droner, herunder hvilket ansvar lufthavnoperatørene kan få og skal ha, for å nøytralisere droner som flyr ulovlig.»

Noe mer om dronebransjen stod det ikke i den artikkelen, men det viser seg at regjeringen har fanget opp innspillene fra dronebransjen om noe svært viktig.

Nærpasseringer

Flere droneoperatører har over tid opplevd flere nærpasseringer av militære fly og helikoptre i høyder under 400 fot. Flyr man VLOS (operatøren har øyekontakt med dronen) opp til 400 fot er det ingen krav til utstedelse av NOTAM. Samtidig er det i dette luftrommet som dronebransjen har veldig mange oppdrag å utføre og som hovedregel flyr i. En av problemstillingene som over tid har oppstått er at blant annet helikoptertrafikk som benytter seg av luftrom under 400 fot ikke sender ut NOTAM, selv på planlagt aktiviteter eller oppdrag. Selv om de ikke er pålagt å gjøre dette mener mange i dronebransjen at dette vil være med å dekonflikte området som også svært mange dronebrukere som hovedregel operere i.

Lovlig flyvning av helikopter over Kristiansand i forbindelse med et sykkelritt, men samtidig i et område som droner også kan operere utfordrer sikkerheten til luftfarten mener mange dronerbrukere. Nå kan altså forslaget fra Regjeringen bety en endring på hvordan bemannet og ubemannet skal kommunisere ved bruk av lavereliggende luftrom. Foto: Anders Martinsen

– Regjeringen har fanget opp utfordringene fra industrien om dette, det er viktig for vårt sikkerhetsarbeid, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway. 

– Hvilke innspill har UAS Norway gitt til regjeringens arbeid med luftfartsstrategien og hvordan har dette kommet til uttrykk i den stortingsmeldingen som regjeringen la frem på fredag ? 

– Vi har over lang tid jobbet med denne saken og flere saker og gitt innspill til regjeringen. Dette viktige dokumentet sier mye om hvilken retning regjeringen mener at Norge kan og bør ha i utvikling av dronebransjen.

God dialog

Martinsen karakteriserer dialogen med samferdselsdepartementet som god. 

– Vi opplever at vi er blitt lyttet til i denne prosessen, sammen med flere av de miljøene som har deltatt i å skrive kapitlet som omhandler droner. 

Departementet ønsker en tett dialog med bransjen for å fange opp både hva man er opptatt av og hvilket potensiale industrien har til en sikker og trygg og bærekraftige utvikling av dette segmentet innenfor luftfarten. 

– Og så er vi glade for at man har lyttet til industrien og inkludert droner som en naturlig del av øvrig luftfart. Det er flere kapitler i denne stortingsmeldingen som som er viktige, og vi registrerer at regjeringen selv trekker frem en bærekraftig og samfunnstjenlig utvikling som ivaretar sikkerheten. 

Eksplosiv vekst

Samtidig som antall registrerte helikoptre står nærmest stille i Norge, har man hatt en eksplosiv vekst i dronebransjen. Dermed har behovet for luftrom økt tilsvarende for dronebransjen.

I dialogen med bransjen har regjeringen fått høre at manglende tilgang på luftrom er og vil være en bremsekloss, slik at man ikke er i stand til å ta ut potensialet i ubemannet luftfart om ikke dette endres på.

Dette dreier seg først og fremst om BVLOS-operasjoner (flyging der operatøren ikke har øyekontakt med dronen) i ukontrollert luftrom (G-luftrom), blant annet tidskritiske operasjoner som for eksempel linjeinspeksjon etter strømbrudd.

Dagens krav om at droneoperatøren må sende inn NOTAM minst 12 timer før flygingen finner sted, utelukker i praksis bruk av droner til tidskritiske operasjoner.

Tidskritisk linjeinspeksjon med drone er i dag svært vanskelig å få til på grunn av kravet til at flyging BVLOS må varsles med NOTAM 12 timer før. Dette er en Explorer fra KVS Technologies. FOTO: KVS Technologies.

Snu om på prioriteringen – bemannet kan måtte varsle om lavtflyvning

Dette skriver regjeringen i Stortingsmeldingen om luftfartsstrategien: 

«I dag er det i stor grad slik at droner må tilpasse seg øvrig luftfart. Men sett mot antall droneaktører som opplever å få forhøyet risikoen i deres operasjoner når helikoptre eller kampfly kommer i lav høyde, er det på et tidspunkt relevant å vurdere om en skal snu på prioriteringen. Altså at bemannet luftfart er de som må «melde fra» når de er i lavere luftrom.»

– Det som regjeringen her vil vurdere er svært offensivt, den snur opp ned på problemstillingen slik mange opplever det i dag. I Norge finnes det i dag over 20.000 registrerte operatører og antall Nordmenn som har minst en drone er over 500.000. Det betyr at der er et stort antall droner i luftrommet som flyr lavt i Norge. Dette er naturligvis viktig at vi setter fokus på slik at sikkerheten ivaretaes fremover for alle brukere av luftrommet, sier Martinsen. 

Regjeringen skriver videre dette om gevinsten av å endre dagens krav om 12 timers varsling ved BVLOS-operasjoner: «Det ville åpne for langt mer effektiv bruk av droneressurser og kunne gi betydelig samfunnsnytte om denne varslingstiden reduseres betraktelig samtidig som flysikkerheten ivaretas.

I dag er det ikke krav til helikopteroperatører om å sende varsle med NOTAM eller på annen måte, selv ikke når de er på planlagte oppdrag under 400 fot. Dette skjer blant annet under sykkelløp.

I norsk dronebarometer har man siden 2015 spørsmål til medlemmene i UAS Norway om de har opplevd nærpasseringer og nestenulykker. 

– Flere operatører har uttrykt bekymring over sikkerheten til egne operasjoner fordi helikoptre og kampfly uten forvarsel har kommet tett på, sier Martinsen.