Take off i Jernbaneverket – Droner får viktige samfunnsoppgaver

Nylig fikk flere selskaper rammeavtale med Jernbaneverket om å levere dronetjenester. Snart setter Jernbaneverket droner i arbeid. Oppgavene er blant annet å overvåke og kart- legge infrastruktur i den daglige driften, samt bidra til å trygge og prioritere mannskapets innsats ved uønskede hendelser.
Innlegg: Statsråd Ketil Solvik-Olsen

Både i offentlig og privat sektor er mange fremdeles usikre på hva droner kan brukes til, og hvordan man best tar ut potensialet i teknologien.

Her gjorde Jernbaneverket noe smart, som jeg vil gi dem ros for:

I fjor ba Jernbaneverket dronenæringen om innspill på små og store oppgaver som droner kan brukes til. Innspillene fra dialogmøtene  Jernbaneverket inviterte til, var en del av grunnlaget for å utvikle rammeavtaler for dronetjenester. Slike dialogmøter er smarte og kostnadene er minimale – jeg håper ideen blir plukket opp av flere! I Samferdselsdepartementet har vi gjennomført tilsvarende møte med bransjen, og droner er høyt på agendaen hos oss.

Jernbaneverket har med sin tildeling av rammeavtaler for dronetjenester markert startskuddet for droner til bruk i viktige samfunnsoppgaver. I samferdselssektoren vil  andre  etater  og  aktører  helt  sikkert følge etter i samme retning. Og i nesten alle sektorer og samfunnsområder i Norge vil droner bli et vanlig hjelpemiddel – både for å løse dagens oppgaver på en bedre måte,  og for å løse oppgaver som vi i dag knapt kan forestille oss.

Inspeksjon av infrastruktur er ett  av områdene droner kommer til å bli mye brukt. Våre  samferdselsetater forbereder seg på at Norge vil oppleve mer ekstremvær. Både vei, havner, teleinstallasjoner og kraftlinjer vil kunne skades av flom, ras og kraftig  vind.

Behovet for rask kartlegging av skader vil øke.

Norge har en krevende topografi, med lange avstander og spredt bebodde områder. Droner kan raskt nå frem i ulendt terreng, og rapportere om omfanget av skader. Det betyr at riktige ressurser raskere kan settes inn, og at det blir mulig å prioritere innsatsen på en optimal måte. I mange tilfeller vil droner kunne erstatte bruken av helikoptre. Det er miljømessig gunstig, rimeligere, sikrere og ofte mer effektivt.

Raskt informasjon til rette myndigheter og aktører er uvurderlig når en kritisk, uønsket hendelse har rammet viktige samfunnsområder. Dronene vil utvilsomt bidra til å redde store materielle verdier – og jeg er sikker på at bruken av droner også vil redde liv, i situasjoner når rask og riktig informasjon er påkrevd.

Her er min spådom: Droner vil med rekordfart vinne tillit på stadig flere områder, som et nyttig og kostnadseffektivt verktøy. Eksisterende oppgaver blir effektivisert, og innovativ anvendelse og kombinasjoner av ny teknologi vil åpne for nye tjenester og løsninger.

Den norske dronenæringen er i sterk vekst. Frem til i dag er det solgt nærmere  36 000 droner over 1 kg, 1900 operatører   er godkjent av Luftfartstilsynet og bransjen sysselsetter over 20 000 personer direkte  og indirekte, ifølge tall fra  næringen selv. Prognoser tyder på at dette tallet kan øke til 90 000 allerede i 2021, med en omsetningen som da vil nærme seg 1 milliard  kroner.

Norske myndigheter skal fortsette arbeidet med å legge til rette for at dronenes potensial som gode hjelpere blir tatt ut. Sammen med dronenæringen og andre interessenter skal vi utvikle gode og forutsigbare rammer for bruksområder, kompetansekrav, personvern og sikkerhet. Og staten skal slett ikke være en sinke når det gjelder å bruke droner, der droner er et godt valg.

Dronetiden er for alvor i gang!