I NOTAM-teksten stod det ingenting om at det var mulig å få dispensasjon fra flyforbudet.
Foto:Skjermdump fra ippc.no

Avinor beklager NOTAM-feil:Viktig info til droneoperatører utelatt fra NOTAM

Droneoperatører som ønsket å fly i Holmenkollen fikk ikke informasjon om at det var mulig å få dispensasjon fra flyforbudet. Avinor beklager feilen, men UAS Norway er fortsatt kritisk.
Hans O. Torgersen

I forbindelse med Holmenkollen Skifestival var det flyforbud i hele området fra fredag 8. mars klokken 11 til søndag 10. klokken 19. 

​​NOTAM-teksten ga inntrykk av at det var et totalt flyforbud som gjaldt, men det viste seg å ikke være helt riktig.

Dronemagasinets undersøkelser viste at profesjonelle aktører, slik som mediene, kunne få lov å fly etter tillatelse fra politiet. Det var det ingen som fikk vite om, hvis ikke de gjorde som oss og ringte NOTAM-kontoret.

Kontrabeskjed

Der fikk vi først vite at det ikke var noen kontaktinfo, men etter at vakthavende hadde lest gjennom informasjonen i systemet deres kom det en kontrabeskjed.

Det var likevel mulig for for eksempel mediene å få lov å fly drone i Holmenkollen hvis man tar kontakt med politiets kontaktperson.

Vi ringte kontaktpersonen og fikk klar beskjed om at profesjonelle aktører kan få lov å fly, men må altså ta kontakt med politiet for å få dispensasjon og koordinere flygingen med andre aktører.

Kontaktpersonen fortalte også at politiet hadde bedt om at blant annet kontaktinformasjon ble med i NOTAM-en som ble publisert, men det skjedde altså ikke. 

Følgen av dette var at dette luftrommet i praksis var stengt for alle andre aktører. Andre aktører fikk altså ikke mulighet til å ta kontakt med politiet for å få dispensasjon fra forbudet fordi informasjon om dette var utelatt.

Luftrommet i en radius på 0,75 nautiske mil, over 1,3 kilometer, rundt Holmenkollbakken ble stengt av politiet under Holmenkollen Skifestival. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Nekter innsyn

Dronemagasinet har bedt om innsyn i den opprinnelige bestillingen fra politiet til Luftfartstilsynet og Avinor Flysikring. Avinor viser til Luftfartstilsynet, som svarer følgende:

«Området er etablert av Politiet selv, med hjemmel i Politilovens § 7. Bestillingen har vi fått kopi av i tråd med etablert praksis, og den er unntatt offentlighet med hjemmel i offl. § 13.1, jf. pl. § 24.2. Det er altså ikke Luftfartstilsynet som har opprettet området. Siden saken er unntatt offentlighet, så har vi heller ikke anledning til å gjengi ordlyden i bestillingen.»

Dronemagasinet har bedt Avinor om en kommentar til at kontaktinformasjonen ikke var med i NOTAM som ble publisert.

Avinor understreker i sitt svar at det er viktig for dem å ha et godt og tillitsfullt forhold til droneflygere i Norge.

– I dette tilfellet kom det en anmodning fra politiet, som skulle publiseres i NOTAM.
Anmodningen ble tolket dithen at politiet selv ønsket å koordinere dispensasjoner fra forbudsområdet med media. Deretter ble det sendt en e-post internt i Avinor for å dobbeltsjekke om ikke politiets kontaktperson skulle føres opp i NOTAM. Denne ble beklageligvis sendt til en ugyldig e-postadresse, noe som resulterte i at dette punktet ikke ble fulgt opp, og følgelig ble ikke kontaktpersonen ført opp i NOTAM slik det skulle. Utfallet skyldes etter alt å dømme en uheldig kombinasjon av en misforståelse og en glipp, og det er selvsagt beklagelig, skriver pressevakt Øystein Løwer i en e-post til Dronemagasinet.

Politiet i Oslo har ikke svart på Dronemagasinets henvendelser om saken. 

Politilovens §7

Politilovens paragraf 7 er den som gir hjemmel til en rekke tiltak for å «stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser, for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet, for å avverge eller stanse lovbrudd.»

Det heter videre i bestemmelsen blant annet:

«Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller endret, ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert.»

UASN-lederen er svært kritisk

Anders Martinsen, leder i bransjeorganisasjonen for droner i Norge, UAS Norway, svarer slik på spørsmål om hvordan han reagerer på feilen som skjedd i NOTAM-en.

– Jeg er svært kritisk til det. Uavhengig av hvor  og hvordan denne feilen måtte ha oppstått og hva som var foranledningen til det, så er det det en klar forventning fra dronebransjen om at korrekt informasjon blir publisert. Vi må kunne stole på informasjon i en NOTAM. 

Det som er vanlig praksis i AIC er at navn og nummer til ansvarlig kontaktperson for aktiviteten publiseres sammen med NOTAM for en planlagt aktivitet.  

–  Jeg savner et svar rett og slett fra Avinor på hvorfor ikke NOTAM ble korrigert da de  fikk beskjed om at den ikke var fullstendig, og direkte frarøver dronebransjen tilgang på et luftrom. Feil har åpenbart skjedd, men når det påpekes ligger det også en forventning i at feil rettes. 

Martinsen stiller samtidig spørsmål ved om prosessen med opprettelse av dette restriksjonsområdet  har foregått etter de korrekte retningslinjene. Politiet brukte politilovens paragraf 7, som er bestemmelsen som blir brukt under akutte hendelser der man ber luftfartsmyndighetene om øyeblikkelig å innføre et restriksjonsområde.

Dette sier politiets regelverk

I Politidirektoratet sitt rundskriv 2020/007 om prosedyrer ved oppretting av luftromrestriksjoner heter det:

«Når politiet meiner det er behov for å opprette mellombelse luftromsrestriksjonar (heil eller delvis stenging av luftromet i eit avgrensa geografisk område), skal det som hovudregel fremjast søknad om dette til Luftfartstilsynet i medhald av forskrift 15. mai 2009 nr. 523 om luftromsorganisering. Denne forskrifta er fastsett av Samferdselsdepartementet i medhald av luftfartslova. 

Etter denne forskrifta § 12 kan det mellom anna gjerast vedtak om å opprette mellombelse restriksjonar i bruk av luftromet, medrekna heil eller delvis stenging av luftromet i eit avgrensa geografisk område. Ein søknad om å opprette luftromsrestriksjonar skal førast i samsvar med vedlegg 2 til denne forskrifta og må som utgangspunkt sendast Luftfartstilsynet seinast seks månader før ønska ikraftsetjing, jf. § 16 første ledd. Politidistriktet bør på førehand kontakte Luftfartstilsynet for å avklare behovet for og omfanget av eventuelle luftromsrestriksjonar. Politidistriktet skal sende kopi av søknaden om luftromsrestriksjonar til Politidirektoratet.»

– Svekker tilliten

  • – Når man bruker politiloven til et arrangement som har vært planlagt lenge, svekker det tilliten til vurderingene som er gjort i de tilfellene politiloven brukes til å innføre restriksjonsområder under akutte hendelser, sier Martinsen.

Han understreker at når man skal ta luftrommet fra andre aktører under et planlagt arrangement, skal det som hovedregel være en høringsrunde der berørte parter får anledning til å bli involvert. Martinsen understreker at for ikke-planlagte tiltak kan politiet gjøre andre vurderinger.

– I dette tilfellet har det ikke vært en høring, og så vidt meg bekjent er Holmenkollen Skifestival planlagt flere år i forveien. Det er altså ikke et arrangement som vi definerer som noe som kommer opp akutt. Jeg mener derfor at det er naturlig at også politiet selv orienterer om sin håndtering av denne NOTAM og luftromsrestriksjoner som er blitt innført.