Elisabeth Aarsætheter, direktør i Nkom, overleverer dronerapporten på en minnepinne til digitaliseringsminister Nikolai Astrup.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Digitaliseringsminister Astrup om norsk droneindustri: –The sky’s the limit

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup konstaterer at norsk droneindustri er en bransje i rivende utvikling. Nå jobber han med å identifisere hvordan droner kan brukes til å etablere midlertidig mobildekning.
Jan Frantzen

Vi har tatt en prat med digitaliseringsminister Nikolai Astrup etter at Nkom (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) har kommet med en rapport om bruk av blant annet droner til å etablere midlertidig mobildekning.

– Bakgrunnen for at jeg ba Nkom lage denne rapporten er jordraset i Jølster i sommer, og utfallet vi opplevde der. Mobilnettene er uten tvil helt kritiske for det norske samfunnet og vi er avhengige av å ha så høy oppetid som mulig, og redusere muligheten for utfall. Det er også viktig at beredskapen blir bedre når denne type hendelser inntreffer. Flom, skred og ekstremvær blir trolig mer vanlig fremover, da må vi sikre oss best mulig. Mitt spørsmål til Nkom var hvilke teknologier som kunne brukes for å avhjelpe denne situasjonen, og gi bedre beredskap enn det vi har i dag, forteller Astrup.

Og hva er det viktigste i rapporten, slik du ser det?

– Det er en god rapport å jobbe videre fra. Den peker på flere ulike teknologier som kan få betydning på kort og lang sikt, og den trekker frem droneteknologi som ett mulig svar. I tilfellet Jølster forsvant veien, og det å komme frem med mobile basestasjoner langs veien ville vært krevende. En drone kan lettere komme inn til området og bidra til at nettet raskere kommer opp igjen. Når en slik situasjon inntreffer er det avgjørende å få på plass kommunikasjonslinjer raskt, både fordi mange forsøker å nå sine nære og kjære, og fordi det er viktig i hjelpearbeidet. I fremtiden vil nødkommunikasjonen og andre samfunnskritiske tjenester trolig gå over de kommersielle mobilnettene, og da blir det enda viktigere å ha robuste og sikre mobilnett.

Hvilke muligheter og utfordringer er knyttet til bruk av droner i slike tilfeller?

– Droner har veldig mange fordeler. Det vil være mulig å fly inn og gi midlertidig mobildekning der man ikke kan komme til med bil, og droner vil også kunne være effektive i forbindelse med redningsaksjoner i områder hvor det ikke fins mobilnett, for eksempel på fjellet. Utfordringen er at de fleste droner ikke kan bære så mye last, men utviklingen skjer hurtig og utsiktene er gode for at droner kan bære mobile basestasjoner. De vil også i slike tilfeller være avhengig av en tilkobling videre mot mobilnettene, og da kan det være mulig å hente signal fra lavbanesatellitter. Det er et spennende scenario.

Noe som trekkes konkret frem i rapporten er Telenor-prosjektet med Andøya Space Center og Robot Aviation. Hvilket inntrykk har du av dette, og hvor langt unna tror du man er en løsning som er klar til bruk?

– Jeg synes det er veldig positivt at teleoperatørene er opptatt av å jobbe med ny teknologi. De ser også at dette kan gi nye muligheter for mer robuste nett når ulykken inntreffer. Oppdraget til Nkom dreier seg om en kartlegging av muligheter, det er ikke slutten på noe, det er begynnelsen på en dialog vi må ha med operatørene om hvordan vi skal få til best mulige løsninger fremover. Et pilotprosjekt vil være et godt neste skritt, slik at vi kan hente erfaringer fra arbeidet Telenor allerede gjør med bruk av droner, og se hvordan vi kan videreutvikle det. Forventingene hos folk er at mobilnettene skal være oppe og gå hele tiden. For å innfri den forventningen må vi ta i bruk de nye mulighetene som fins.

Hva vil du gjøre konkret nå, for å følge opp rapporten fra Nkom?

– Vi kommer til å ha dialog med teleselskapene om rapporten, for å få deres vurdering av innholdet. Slik jeg opplever det er de positivt innstilt til å tenke nytt. I dag tar det kortere tid å rette feilen enn å etablere midlertid dekning. Vi vet, som i tilfellet Jølster, at skred kan forekomme i områder hvor man ikke forventet det, så det er behov for utstyr som er lett å transportere og som kan anvendes ulike steder i landet. Så er det naturligvis også et kostnadsspørsmål hvordan det skal løses. Det vil bli en del av det videre arbeidet.

Du har møtt aktører i norsk droneindustri ved flere anledninger, hvilket inntrykk sitter du igjen med?

– Droner har veldig mange fordeler, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

– Det er en bransje i rivende utvikling. Det jobbes med anvendelse av droner på stadig flere områder, og det er veldig positivt. Vi ser leveringsdyktige selskaper som er gode til å finne anvendelsesområder som har samfunnsnytte, og i mange bransjer er det store effektiviseringsgevinster ved å anvende droner. Det skjer veldig mye, og utviklingen fremover vil være at prisen på droner vil falle og nytteverdien vil øke ytterligere.

Hva tenker du blir viktig i dronebransjen for å utnytte potensialet som fins?

– Samarbeid blir viktig, på tvers av bransjen og på tvers av sektorer. Det er veldig positivt at mange norske virksomheter satser på droner. Jeg har selv besøkt Bane NOR, som har kommet langt med dette, og i kraftbransjen benyttes droner til å erstatte manuelle inspeksjoner, noe som er viktig både av HMS- og kostnadshensyn. Jeg tror bruken bare vil bre om seg etter hvert som vi får flere og flere anvendelsesområder.

Sånn overordnet, Astrup, hva slags forventninger har du til bransjen fremover?

– Jeg tror at vi så vidt er i startgropa i droneindustrien, og Norge har gode forutsetninger for å være en ledende aktør på området. De bedriftene jeg har besøkt så langt har store ambisjoner, og Norge er et land hvor både næringsliv, industri og offentlig virksomhet er over gjennomsnittlig interesserte i å ta i bruk ny teknologi. Det er et godt utgangspunkt. Så, «the sky’s the limit», er et passende uttrykk for droneindustrien akkurat nå.