I BRUK: Kystverket kjøpte seks dronesystemer. Fem er plassert om bord på fem av fartøyene til Indre Kystvakt, det sjette skal brukes til opplæring. Dette bildet har Kystvakten selv tatt, det ene fra brua om bord på KV «Njord». Foto: Kystvakten

Nordic Unmanned vurderer flere søksmål mot Kystverket. Anklager Kystverket for patentbrudd

Nordic Unmanned anklager Kystverket for patentbrudd og vurderer flere mulige søksmål mot Kystverket etter å ha vunnet klagesaken om droner til Kystvakten.
Ole Dag Kvamme

– Kommentarene fra Kystverket viser at de på ingen måte innser at de har gjort store feil. Vi er meget overrasket, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

– Vi ønsker at rett skal være rett, og ser det som helt essensielt at bransjen lærer av slike saker. Selv om ikke Kystverket ønsker å lære av sine feil, vil vi gi andre etater og bransjen muligheten til å lære av dette for å gjøre bedre anskaffelser, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned. Foto: Anders Martinsen

Etter to års klagebehandling fikk Kystverket 8. juli straffebegyr på 451.000 kroner etter at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) fant at anskaffelsen av dronesystemer til Kystverket var gjennomført ulovlig.

Kystverket ville ikke akseptere tapet, men Regjeringsadvokaten vendte tommelen ned for å ta saken til retten. Dermed aksepterer Kystverket gebyret.

Samtidig sa beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket at man opprettholder kontrakten.  Årsaken er at Kystverket ikke oppfatter at Kofa kjenner kontrakten ulovlig, kun enkeltkjøp inni kontrakten.

– Nei, vi har ikke til hensikt å gjøre noen ting der. Vi vil ikke kvitte oss med et produkt som er bedre enn Nordic Unmanned har, sa Mortensholm.

– Nei, vi har ikke til hensikt å gjøre noen ting der. Vi vil ikke kvitte oss med et produkt som er bedre enn Nordic Unmanned har, sa Mortensholm.

– Meningsløst

Uttalelsene opprører Nordic Unmanned.

– Vi er opptatt av at Kofas avgjørelse skal få betydning. Ellers vil det på mange måter være meningsløst å ta saker til Kofa, hvis motparten, som her, mener avgjørelsen er helt ubetydelig, og bare se bort fra, betaler avlat, og ikke ønsker å lære av ting de har gjort feil, sier Knut Roar Wiig.

Nordic Unmanned mener Kystverket hadde to valg: Enten ta saken til retten, eller erkjenne tapet, og komme dem i møtet med en løsning på grunnlag av Kofas erklæring av at anskaffelsen var ulovlig.

Knut Roar Wiig viser til Kofas egen formulering: «Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at endringene av leveringstidspunkter representerer en vesentlig endring av rammeavtalen, og at det derfor skulle ha vært kunngjort en ny konkurranse om anskaffelsen.»

– Det er så en lurer på hvor Kystverket kommer fra, eller om de overhodet har lest avgjørelsen. Vi er i en bransje hvor vi prøver å dyrke en sikkerhetskultur, hvor vi rapporterer avvik og lærer av dem. Ellers kommer vi ikke videre som bransje. Kystverket ser verken ut til å ha forstått at de har gjort feil, eller heller vise vilje til å lære av dommen de har fått, sier Wiig.

– Det er så en lurer på hvor Kystverket kommer fra, eller om de overhodet har lest avgjørelsen. Vi er i en bransje hvor vi prøver å dyrke en sikkerhetskultur, hvor vi rapporterer avvik og lærer av dem. Ellers kommer vi ikke videre som bransje. Kystverket ser verken ut til å ha forstått at de har gjort feil, eller heller vise vilje til å lære av dommen de har fått, sier Wiig.

Wiig etterlater ingen tvil om at Kystverkets manglende imøtekommelse kommer til å få følger.

– En kunne tro det var en automatikk i kansellering av kontrakt, etter at Kofa har kjent en anskaffelse ulovlig, og Kofa har sagt den skulle vært lyst ut på nytt. Men Kystverket ser det tydeligvis ikke slik, sier Wiig.

Nordic Unmanned vurderer tre forhold selskapet vurderer å svare med:

Mener Kystverket bryter patent

Gjennom anskaffelsen fikk Indre Kystvakt fem Skyranger droner, som skulle ha utskiftbar last til å drive ulike operasjoner på vegne av Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomberedskap.

Det har vært uklart, og Kystverket har ikke ønsket å svare på i hvilken grad disse sensorpakkene er ferdig levert, akseptert og tatt i daglig bruk.

Men i et brev datert 6. mai, til Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency) lister Kystverket opp alt de nå foretar seg med utstyret.

Bekrefter bruk av sniffere. I brevet går det for første gang klart frem at utstyret er i bruk, og hva det brukes til. Blant annet skriver Kystvakten selv at dronene brukes til «sulphur emission», altså sniffing av gasser. Faksimile fra brevet til EMSA.

Dermed er det for første gangen kjent at Kystvakten har tatt utstyret i bruk for å sniffe gasser, slik det hele tiden var tiltenkt.

Imidlertid kommer Nordic Unmanned med en ny opplysning: Deres underleverandør fikk i sommer endelig godkjent patent på slik sniffing, og at dronene til Kystverket ikke har lov til å drive med dette.

– Vår danske underleverandør har endelig i år fått patentert denne måten å bruke sensoren på, etter en fire år lang prosess. Jeg kan ikke se hvordan Kystverket lovlig kan bruke sensoren de nå sier er i bruk, sier Wiig.

– Vår danske underleverandør har endelig i år fått patentert denne måten å bruke sensoren på, etter en fire år lang prosess. Jeg kan ikke se hvordan Kystverket lovlig kan bruke sensoren de nå sier er i bruk, sier Wiig.

Dette skal Kystverket ha blitt kjent med i et skriv fra Nordic Unmanned allerede i mai 2019.

– Vi har opplyst Kystverket om det, men det virker som de har ansett dette som uten betydning, sier Wiig.

Patentet er omtalt her og her.

Andre søksmål

Da Nordic Unmanned opprettet klagesaken, ble den delt i to: En påstand om feil vurderinger av deres produkter under konkurransen, og påstand om ulovlig kontrakt i det hele tatt. Nordic Unmanned vant begge.

Det andre mottiltaket er det mest åpenbare, å gå til søksmål for tapt inntekt og fortjeneste.

Nordic Unmanned forventet at Kystverket kontaktet dem for å finne en løsning som begge kunne akseptere. Siden Kystverket ikke ønsker dette, har vinneren med grunnlag i Kofas avgjørelse mulighet å bringe saken inn for retten.

Dette er høyst aktuelt, etter at Kystverket nå har sagt at man ikke har tenkt å foreta seg noe overfor Nordic Unmanned.

– Vi vurderer søksmål blant flere alternativer, sier Wiig.

Vurderer ny klage til Kofa

Det tredje mottiltaket er enda en klage til Kofa.

Den opprinnelige anbudskonkurransen handlet om fem droner, med kontrollsystemer, pluss de tre ulike sensorpakkene.

Klagesaken ble etter hvert konsentrert om selve hovedkontrakten som lå til Kystverket, mens sensorpakkene ble sjaltet ut, fordi man mente dette var kjøp i kontrakten, som tilhørte samarbeidsorganene Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomberedskap.

Sensorpakkene ble levert lenge etter fristene i den opprinnelige kontrakten, noe Nordic Unmanned mener åpenbart gir grunnlag for en ny klagerunde i Kofa.

– Vi har ikke fått bekreftet at svovelsnifferne er levert og akseptert. Likeens er den endelige datoen for leveransen av sensorpakken til strålevernet ikke kjent. Begge har uansett en forsinkelse som er lenger enn hva Kofa omtalte som lovlig, og følgelig en ulovlig direkte anskaffelse, sier Wiig.

Altså vil Nordic Unmanned hevde at dette er to ulovlige direkteanskaffelser.

– Ja, det er naturlig å se dette i sammenheng. Vi ønsket å ta disse opp i hovedklagen vår, men dette ble avvist av Kystverket, sier Wiig.

– Det høres ut som en trussel?

– Det er ikke en trussel. Men vi er opptatt av åpenhet og forutsigbarhet i bransjen. Vi ønsker at rett skal være rett, og ser det som helt essensielt at bransjen lærer av slike saker. Selv om ikke Kystverket ønsker å lære av sine feil, vil vi gi andre etater og bransjen muligheten til å lære av dette for å gjøre bedre anskaffelser, sier Wiig.

– Det er ikke en trussel. Men vi er opptatt av åpenhet og forutsigbarhet i bransjen. Vi ønsker at rett skal være rett, og ser det som helt essensielt at bransjen lærer av slike saker. Selv om ikke Kystverket ønsker å lære av sine feil, vil vi gi andre etater og bransjen muligheten til å lære av dette for å gjøre bedre anskaffelser, sier Wiig.

Ønsker ikke kommentere

Kystverket ønsker ikke å kommentere påstanden om mulig brudd på patent.

– Det er ikke under Kystverkets ansvarsområde å sniffe svovel i avgasser fra skip. Dette har ikke Kystverket vært involvert i så dette temaet må i så fall tas med Sjøfartsdirektoratet, sier beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

Mortensholm er også forelagt innholdet i øvrige oppfatninger fra Nordic Unmanned.

– Når det gjelder de videre påstandene fra NU så ønsker ikke Kystverket å kommentere disse annet enn at vi ikke deler deres oppfatning av saken, sier Mortensholm.