Rundt 30 aktører var invitert til NFDs lokaler for å diskutere behovet for et test- og kompetansesenter.
Foto: Anders Martinsen

Rungende ja til dronesenter

Svaret var tydelig da deler av bransjen var samlet hos NFD for å diskutere behovet for et test- og kompetansesenter. Men hva skal et slikt dronesenter være? Og skal det være ett eller flere?

Jan Frantzen

– Vi har fått et oppdrag hvor vi skal se på behovet for et test- og kompetansesenter. Svaret fra forsamlingen var et rungende «ja» etter at vi hadde tenkt høyt sammen, sa statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen fra Nærings og fiskeridepartementet etter å ha møtt deler av dronebransjen i NFDs lokaler.

Utgangspunktet var regjeringens dronestrategi som kom i 2018. Her står det at man skal utrede muligheten for å opprette et nasjonalt test- og kompetansesenter for droner, og det er NFD som har fått i oppgave å gjøre den første delen av utredningen.

Arbeidet er nå i gang, og statssekretæren hadde invitert representanter fra både akademia, statlige etater og andre droneaktører til innspillsmøte mandag.

–Vi har åpnet for å få mer innspill skriftlig, og deretter skal vi summere alle tilbakemeldinger, og prøve å trekke en konklusjon på hva som blir veien videre. Vi har fått veldig mye nyttig som gjør at det er mulig for oss å komme til en avgjørelse om veien videre, sier Bjarmann-Simonsen.

Hva bør et dronesenter være?

Statssekretær Daniell Bjarmann-Simonsen under innspillsmøtet hos NFD.

Innspillsmøtet i Oslo startet med korte presentasjoner fra Luftfartstilsynet, NORCE, Statens Vegvesen, Posten og Nordic Unmanned, som alle snakket om sine tanker rundt behovet for et test- og kompetansesenter.

De 30 deltakerne brukte deretter en halvtime sammen i grupper, hvor de diskuterte argumenter for og imot, og hva et eventuelt dronesenter bør inneholde. Deretter var det åpne diskusjoner. Dette er noen av de ønskede funksjonene som ble nevnt for et eventuelt dronesenter:

  • Det bør være uavhengig og nøytralt.
  • Det bør samle prosjekter, og være et tilgjengelig kontaktpunkt for industrien.
  • Det bør fremme kompetanse og innkjøp for sluttbrukere.
  • Det bør bidra til å styrke innkjøpskompetansen, og til at statlige aktører samordner innkjøp og koordinerer droneprosjekter.
  • Det bør ha test- og sertifiseringsmuligheter
  • Det bør utnytte Norges luftrom, og ta i bruk hele landet.
  • Det bør koordinere FoU-prosjekter og initiativer.

Knut Roar Wiig, CEO i Nordic Unmanned.

Nyttig øvelse

Bjarmann-Simonsen forteller at innspillsmøtet ble en nyttig øvelse for NFD.

– Vi har fått et innblikk i forskjellige behov når det gjelder infrastruktur for fysisk testing av utstyr, slik at man får flytimer til utdanning, forskning og utvikling. Det samme gjelder også myk infrastruktur, som kan være virtuell, og som gjør at man har en distribuert kunnskapsdeling i hele landet. En annen ting som kom frem er det økonomiske. Det offentlige som stor bruker og innkjøper kan bruke innkjøpsmakten sin tidligere for å drive industriutvikling, samtidig som de løser sine behov på en mer effektiv måte.

– Det ble nevnt i salen at det kreves langsiktige forpliktelser dersom staten skal være med å kunne løse de behovene som industrien har. Er staten klar til å investere i droneeventyret?

– Staten investerer i droneindustrien ved å ha behov som må løses. Det vil aldri være sånn at man bygger industri ved å bevilge milliarder og sier «vær så god». Vi bygger industri gjennom prosjekter, som for eksempel inspeksjon av strømnettet, slik Statnett gjør. Så er spørsmålet om et slikt dronesenter kan bidra til å sette ting enda mer i sammenheng, slik at vi får enda mer verdiskapning og næringsutvikling som vi kan eksportere ut i verden, sier statssekretæren.

Trenger finansiering

Bjørn Dolva fra Statens Vegvesen .

I seansen hos NFD snakket Bjørn Dolva fra Statens Vegvesen om verdien av samarbeid mellom miljøer, Torkil Mogstad fra Arendal Lufthavn Gullknapp påpekte behovet for å tenke langsiktig, mens Jan Dyre Bjerknes fra Kongsberg Gruppen slo fast at en lokalt tilgjengelig flystripe vil være viktig for prosjektutvikling.

Det er også forskjellige meninger om hvorvidt det bør være ett nasjonalt dronesenter, eller flere regionale.

– Jeg mener vi må ha flere lokasjoner. Vi må utnytte både det arktiske, det skogkledte Sør- og Østlandet, samt kyststripen, sier seniorrådgiver i Statnett, Rolf Aaberg Broch til UAS Norway.

Rolf Aaberg Broch i Statnett. Statssekretæren i bakgrunnen.

Han føler ikke at det kom frem noe konkret på innspillsmøtet.

– Det kom ingen forpliktelse fra myndighetene til å spytte inn penger, og det blir ikke noe nasjonalt dronesenter uten det. Det er aktører som har fasiliteter som kan brukes for et slikt senter, men de trenger langsiktige avtaler for å utvikle disse sentrene. Tanken er bra, men myndighetene må på banen med finansiering, og svaret fra dem er ikke tydelig på det, sier Broch.

Grundig arbeid

UASN-leder Anders Martinsen var også til stede under møtet, og synes sammenkomsten hos NFD var et viktig steg i riktig retning

Terje Kristiansen fra Andøya Space Center var en av de mange aktørene som var på plass.

– Det var et bredt og godt utvalg til stede fra hele økosystemet vårt. Møtet er viktig for å utvikle nettverket og næringen, men også for å få frem behovet industrien har. Jeg er også glad for at NHO Luftfart, som følger næringen vår tett, var til stede, sier UAS Norway-lederen. Han mener departementet har en god og grundig prosess.

– De skal etter hvert gå gjennom alle innspillene, med en ekspertgruppe fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge som bistår dem i arbeidet, og det skal resultere i en oppsummering i løpet av tidlig vår. Da skal de komme med en anbefaling til politisk ledelse om dette skal utredes videre. Først da vil de ta for seg spørsmålene om lokalisering og finansiering, sier han.

Martinsen oppfordrer de i næringen som ikke var til stede til å lese gjennom disse spørsmålene fra NFD, og sende sine innspill om dronesenter til postmottak@nfd.dep.no innen 1. mars 2019.