Foto:Regjeringen

Dette er hovedtrekkene i regjeringens dronestrategi

Ble offentliggjort i dag. UAS Norway kommenterer førsteinntrykket.
Jan Frantzen

Det har vært knyttet stor spenning til regjeringens dronestrategi, som har vært på trappene i lang tid. Nå er denne offentliggjort, og UAS Norway har gått gjennom dokumentet.

  • Regjeringen vil arbeide for å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner.
  • Regjeringen vil arbeide for å styrke sikkerhetsarbeid knyttet til dronevirksomheten, deriblant kontroll og tilsyn med droneoperatører.
  • Regjeringen vil arbeide for å gjøre informasjon om regelverk lettere tilgjengelig for droneoperatører.
  • Regjeringen vil arbeide for å fremme offentlig sektors bruk av droner og samarbeid med dronebransjen.
  • Regjeringen vil legge til rette for forskning, teknologiutvikling og kompetanseheving knyttet til droner og droneteknologi.

Her kan du lese hele dronestrategien fra Regjeringen

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, har denne kommentaren etter første gjennomlesning:

– Nå er strategien lansert, og vi har akkurat kommet gjennom den. Jeg er glad for at det omfattende arbeidet fra regjeringen resulterer i et strategidokument som sier noe om hvordan Norge skal opprettholde og videreutvikle den viktige dronenæringa. Førsteinntrykket er at det er en god oppsummering angående bransjens muligheter og fremtidsutsikter – og det er vi veldig glade for. Samtidig er den noe uklar. Det er ikke alltid tydelig når og hvordan initiativene som løftes frem skal gjennomføres. Men vi må gå nøyere gjennom den og se dette i en større sammenheng før vi kan konkludere.

UASN-lederen sier at strategien vil være viktig å jobbe etter, fordi den sier noe om målsetninger og ambisjoner for bransjen på sikt. Samtidig er han klar på at mye arbeid gjenstår.

Førsteinntrykket er at det er en god oppsummering angående bransjens muligheter og fremtidsutsikter – og det er vi veldig glade for. Samtidig er den noe uklar.

– Den teknologiske utviklingen går så raskt at det er viktig at vi fortsetter å ha det samme trykket vi har hatt frem til nå.  Og så er det avgjørende at det kommer en aksjonsplan og en handlingsplan i kjølvannet av strategien.  Vi må ikke la det bli med en fin oppsummering og fine ord. Det må også være et dokument som hjelper å få realisert dette.

Martinsen oppfordrer UAS Norways medlemmer til å engasjere seg og leser gjennom dokumentet for å se hva slags betydning det kan ha for dem.

Fakta:

  • Regjeringens dronestrategi er utarbeidet av en tverrdepartemental dronegruppe. Deres hovedformål er å vurdere hvordan regulering av forhold som sikkerhet, miljøvern, personvern, privatlivets fred, luftrom og frekvenser kan legge til rette for en markedsdrevet og samfunnstjenlig utvikling av dronenæringen.
  • Dronegruppa ledes av Samferdselsdepartementet og består av representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Luftfartstilsynet og Avinor.
  • UAS Norway har lenge etterlyst en nasjonal strategi for bruk av droner og ubemannet luftfart i Norge, og orienterte i april regjeringens dronegruppe om status for industrien.
  • Samferdselsminister Solvik-Olsen har uttalt at regjeringen med denne dronestrategien ønsker å være i forkant av utviklingen.