TO ÅRS KARANTENE: 29. juni ila Oslo Byfogdembete Bjørn-Arild Woll to års konkurskarantene.
Foto:Faksimile kjennelsen

2 års konkurskarantene for dronesvindel mistenkte Bjørn Arild Woll

Dronesvindel mistenkte Bjørn-Arild Woll er ilagt konkurskarantene for to år av Oslo Byfogdembete. Hans siste konkurser er oversendt politiet med mistanke om grovt underslag og bedrageri av mer enn 6 millioner kroner.
Ole Dag Kvamme

Pengene en rekke mennesker overførte til Bjørn-Arild Woll (56) gikk til privat forbruk av bensin, innkjøp av undertøy, turer til Disneyland, Las Vegas og stort forbruk på restauranter i Norge og utlandet. Dette kommer frem i kjennelsen om konkurskarantene, som Oslo Byfogdembete ila Bjørn-Arild Woll 29. juni.

Bjørn-Arild Woll varsler at kjennelsen er anket.

I kjennelsen heter det at kontoutskriftene viser at selskapets kostnader i stor grad «vanskelig kan sies å være ordinære forretningsmessige disposisjoner»:

«Det er betydelige transaksjoner knytter seg til innkjøp hos Dressmann, lekebutikk, sportsbutikker, OBS bygg, Biltema, Mester Grønn, diverse restauranter og matbutikker, Ikea, Hurtigruten, interiørbutikk, Vinmonopolet, Nille, Netflix og utenlandsreiser. I det hele tatt fremstår flertallet av alle innkjøp gjort fra Selskapets bankkonto som private.» står det i grunnlaget for kjennelsen.

Ikke mottatt anke

Bjørn-Arild Woll fikk kjennelsen forkynt 19. juli, og har frist til å anke frem til 19. august. Det har han allerede gjort, sier Woll.

«Jeg har anket selvfølgelig fordi overhodet ikke noe av det bobestyrer hevder stemmer med virkeligheten. Det viser regnskapene som snart sendes inn til Skatteetaten og Brønnøysundsregisterne. Det viser anken i detalj.» uttaler Woll i e-post til Dronemagasinet.

Oslo Byfogdembete opplyser mandag at Woll har anket kjennelsen. Anken vil bli oversendt partene for tilsvar når rettsgebyret på 7032,- kroner er betalt, og vil så gå videre til lagmannsretten for behandling, opplyser Oslo Byfogdembete til Dronemagasinet.

Så bort fra Wolls forklaring

Den 23 sider lange avgjørelsen gir en rekke nye detaljer om Wolls innsamling av penger og forbruk de siste årene.

Woll protesterte da han deltok i rettsmøtet hvor konkurskarantenespørsmålet ble behandlet, men Byfogdembete konkluderte med at det ikke kunne legge vekt på hans forklaringer.

«Woll har forledet en rekke privatpersoner til å investere i selskaper som ikke eksisterer, og har på bekostning av offentlige og private kreditorer benyttet Selskapet midler til å bekoste eget og nærståendes private forbruk.», heter det i avgjørelsen.

 

Les også: – Han bør stoppes

Les også: Lokket med investeringer på 2,5 milliarder

Les også: Avsløringen: Kjøpte flyplass uten penger

Les også: Ordfører varsler oppvask etter mislykket flyplass-salg

Les også: Tidligere ansatte og investorer anklager Woll for svindel

Svindelmistenkt

I en serie artikler har Dronemagasinet vist at Bjørn-Arild Woll har forledet en rekke personer til å investere penger, tid og arbeidskraft i selskaper som ikke eksisterer.

Woll har presentert ulike forretningskonsepter for å samle inn penger, hvorav den mest kjente er en idé om at tusenvis av droner utplassert i landet, skal kunne fly nødhjelp til trengende i hele Norge på få minutter.

 

Han har også fått inn penger basert på ideer om å utvikle fiskeoppdrettsanlegg ulike steder.

Da Ett Aktivum AS og Spera Holding AS gikk konkurs i fjor, fant bobestyrer i sin gjennomgang så mange graverende forhold at han har politianmeldt Woll for bedrageri, og altså ba konkurskarantene for Woll.

Avviser Wolls forklaring

Oslo Byfogdembete behandlet saken i rettsmøte i juni, og Woll deltok per telefon. Byfogden viste blant annet til artiklene i Dronemagasinet:

«Artiklane i Dronemagasinet har vore omtalte under saksførebuingane og i rettsmøtet og blir kommenterte av Woll i dei skriftlege merknadene. Woll meiner at artiklane inneheld falske fråsegner og at dei andre aktørane i konkurssaka nyttar Dronemagasinet for å skape ei falsk sanning. I artikkelserien til Dronemagasinet blir Woll framstilt som ein svindlar. Investorane i Spera-selskapa og tidlegare samarbeids partnarar hevdar at Woll presenterer høgtflygande visjonar som i seg sjølv verkar giennomtenkte, men som syner seg å vere utan substans. Artiklane i Dronemagasinet illustrerer at røyndomsoppfatninga til Woll skil seg vesentleg frå korleis andre involverte partnerar oppfattar verksemda.»

Woll avviste også dokumentasjonen fra bobestyrer, men ble ikke trodd, og her viste Byfogden til informasjon Woll tidligere har servert, men som har vist seg ikke å stemme:

«Woll har tidlegare gjeve opp til retten, [8. august 2019] i samband med konkurskravsmålet mot selskapet, at selskapet var eigar av Dagali flyplass og at det var inngått ei salsavtale med eit indisk selskap pålydande 30 millionar amerikanske dollar. Inkje av dette blei dokumentert, og det er påviseleg feil at Dagali flyplass nokon gong har vore registrert på selskapet. Bustyraren har også påpeikt ei rekkje inkonsekvensar i woll si forklaring, som heile tida synast å endre seg. […]

Retten har […] kome til at det ikkje kan leggjast vekt på Woll sine forklaringar. Slik saka står for retten er det lite som underbyggjer Woll si framstilling av saka, sjølv om fleire av dei påstandane han set fram, burde vere lett dokumenterbare.»

5-6 millioner borte

Bobestyrer fant at folk hadde overført i overkant av 6 millioner kroner til Wolls selskap Ett Aktivum AS og det heleide underselskapet Spera AS. Rett etter at Woll fikk overført pengene, gikk store midler rett videre samme dag eller dagen etter, til konti Woll kontrollerer, som stiftelsen Et hjerte av gull:

«Totalt er det overført i overkant av NOK 1 909 000 fra Selskapet (Ett Aktivum, red. anm) til Et hjerte av gull i 2018 og 2019. Videre er totalt NOK 1 450 400 overført til Datterselskapet. Overføringer til kontoen som tilhører Woll personlig utgjør totalt NOK I 177 422. Det foreligger ingen dokumentasjon som skulle tilsi at Selskapet har gitt Woll, Datterselskapet eller Et hjerte av gull lån, eller at Selskapet har lagt utforforannevntes kostander.» heter det.

Store beløp går videre direkte til Wolls private konto: «På denne måten fremstår det for boet som at Woll har brukt Datterselskapets konto som en mellomstasjon mellom Selskapet og seg selv personlig. Samlet har Woll alene mottatt omtrent MNOK 1,5 fra Selskapet.»

Samlet mener Oslo byfogdembete derfor at 5 millioner kroner er overført til Woll personlig eller hans nærtstående organisasjoner, uten at han kan forklare overføringene. Dermed er de å anse som underslag, og grovt sådan.

«Videre må underslaget anses som grovt da det dreier seg om verdier i størrelsesorden 5 til 6 millioner kroner, underslaget har pågått over en periode på flere år, og det foreligger brudd på en særlig tillit som følger med en stilling som styreleder i et selskap.»

GROVT, GROVT OG SLETT: Retten mener to års karantene er strengt, og viser til mistanke om grovt underslag, grov svindel og særs slett forretningsførsel. FOTO: Faksimile kjennelse Oslo Byfogdembete.

Dermed legger retten vekt på bobestyrer Erling Opdals sammenfatning av Wolls virksomhet:

«Etter boets oppfatning har Woll hatt et slags modus operandi der han markedsfører ulike metoder for å forhindre at mennesker dør av hjertestans. Boet finner det ikke troverdig at Woll noen gang har hatt til hensikt å stifte de ovennevnte selskapene. Han forledet en rekke personer til å foreta betydelige investeringer i ulike selskaper som ikke eksisterer, men hvor Selskapet fremstår som selger av aksjene. Boet mistenker at disse investeringene er benyttet til styrelederens egen, nærstående personer, og/eller Selskapets vinning ved at investeringene straks etter innbetalingene er overført til egne konti.»

 

Woll har hele tiden hevdet at overføringene er legitime, og kan dokumenteres som utgifter til drift. Overfor Dronemagasinet har han ikke kunnet legge frem dokumentasjon som underbygger dette. Det samme gjelder altså bobestyrer og nå også Oslo byfogdembete.

Det foreligger heller ikke regnskaper, og Woll er mistenkt for brudd på Bokføringsloven.

Wolls forklaringer

Kjennelsen fra Oslo byfogdembete refererer Wolls ulike forklaringer på hva som har skjedd.

  • Feil i utbetalinger til leverandører
  • Samlivsbrudd med påfølgende sykdom, lite tilgang til egne dokumenter.
  • Bobestyrers uvitenhet og manglende interesse til å sette seg inn i forholdene.
  • Sykehusinnleggelse
  • Gjeld Ett aktivum skal ha hatt til Woll etter arbeid han skal ha gjort for selskapet.
  • Et personlig lån han har fått på drøye tre millioner kroner fra en navngitt amerikansk kvinne.
  • En rekke videre forklaringer bunner i beskyldninger rettet mot navngitte personer Woll har hatt befatning med, og som Dronemagasinet ikke ønsker å viderebringe, da de mangler dokumentasjon.

Retten velger etter en vurdering å se bort fra Wolls forklaringer, og viser til dokumentasjonen fra bobestyrer og en bokettsynsrapport fra 20. mai 2020: «For 2015 til og med 2019 fremkommer det av selskapets driftskonto utgifter til bensin og bil, innkjøp i dagligvarebutikker og bespisning på restauranter, gatekjøkken m.m, overføringer til nærstående og tredje personer, utgifter som kan bære preg av å være privat forbruk («diverse»), utgifter til reise og betaling av teIefonutgifter.»

Det kommer også frem at Woll har brukt rundt 85.000 kroner på bensinstasjoner på steder hvor Woll har bodd, samt i en rekke andre byer og fylker i Norge – på alle ukedager – også lørdag og søndag.

Det samme gjelder kjøp i butikk og store restaurantutgifter, men her gjelder det også store utgifter i utlandet, USA, Sverige, Danmark og Storbritannia. 225.000 kroner er blant annet brukt på fly, bil, leasing, cruisebåter, Hurtigruten, Lofoten Safari, Disney World, Las Vegas Cirque du Soleil, Hilton Orlando Bonnet Creek, Safari Legoland i Danmark, innkjøp ved Victoria’s Secret og en rekke andre forhold.