Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen (Frp) stilte for andre gang spørsmål om opprettelse av nasjonalt antidronesenter.

Fremmet på nytt forslag om nasjonalt antidronesenter

For andre gang på et halvt år ble det i Stortingets spørretime fremmet forslag om opprettelse av et nasjonalt antidronesenter i landet.
Petter Emil Wikøren

I oktober i fjor fremmet Frp forslag om opprettelse av et nasjonalt antidronesenter i Norge. Forslaget ble den gang fremmet blant annet på bakgrunn av den økende oppblomstringen av droneobservasjoner rundt kritisk infrastruktur i landet, samt den usikre situasjonen omkring krigen i Ukraina. I det knappe halve året som er gått siden forslaget ble fremmet, har det ifølge Frp skjedd noe, men ikke nok, for å opprette en god nok antidroneberedskap.

Under Stortingets spørretime forrige uke, tok stortingsrepresentant Per Willy Amundsen (Frp) på nytt opp spørsmålet om opprettelse av et eget, nasjonalt antidronesenter i Norge.

– Selv om man viser større vilje og evne til å prioritere denne trusselen, er det ikke Fremskrittspartiets syn at man i tilstrekkelig grad tar det på alvor og vil sette inn de nødvendige ressursene som bør på plass på dette området, sa Amundsen fra talerstolen forrige tirsdag.

Amundsen brukte sin taletid til også å advare om skadepotensialet droner kan utgjøre.

– Faren som en drone kan representere fra luften, er stor. Skadepotensialet er enormt, og vi har ikke de nødvendige kapasitetene for å håndtere det, enten det er i Forsvaret eller hos politiet.

Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen i Stortingets spørretime. Amundsen ønsker et nytt, nasjonalt antidronesenter i landet.

LES OGSÅ: Britisk anti-droneekspert sin anbefaling til Norge

Saksordfører og stortingsrepresentant, Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), stilte seg i spørretimen bak en utredning av kostnader for å opprette en funksjon for å etablere et normalbilde av dronesituasjonen. Thorsvik minte samtidig på at det i Norges dronestrategi fra 2018, ble løftet frem behov for å motvirke ulovlig bruk av droner.

– Venstre ser behov for å etablere en funksjon som kan motta og analysere data om droneaktivitet knyttet til relevant infrastruktur, installasjoner og objekter for å etablere et normalbilde og deretter kunne identifisere avvik, sa Thorsvik i sin tale.

Politiets nasjonale beredskapssenter

Statsråd, justisminister Emilie Mehl (Ap) gav ingen løfter om opprettelse av nytt antidronesenter under spørretimen, men fastholder at regjeringen vil sikre antidronekapasiteten gjennom å tilføre ressurser til politiets beredskapssenter.

I dag er nasjonal antidronekapasitet samlet ved politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Oslo. Senteret er budsjettmessig underlagt Oslo Politidistrikt.

– Jeg registrerer at et flertall i komiteen har vist til at representantforslaget, slik det er formulert, langt på vei er ivaretatt i det arbeidet som regjeringen allerede har iverksatt. Jeg kommer til samme konklusjon i min vurdering av forslaget, sa Mehl.

LES OGSÅ: Avinor etterspør antidrone-utstyr

Mehl viste i sine svar til at regjeringen har allerede bevilget 57 millioner kroner til antidronekapasitet i de ulike politidistriktene. Mehl sa også at den nasjonale antidronekapasiteten er noe regjeringen vil fortsette å videreutvikle i takt med den teknologiske utviklingen.

Justisminister Emilie Mehl (Ap) under Stortingets spørretime.

Bekymret for ressursfordelingen

Forslagsstiller, stortingsrepresentant Per Willy Amundsen (Frp) stilte seg kritisk til om Politiets nasjonale beredskapssenter, som skal hente penger fra budsjettet til Oslo Politidistrikt, ville få nok støtte til å dekke inn for trusselbildet.

­- Jeg legger til grunn at Oslo politidistrikt gjør prioriteringer som ivaretar det at Politiets nasjonale beredskapssenter faktisk skal ha god nok kapasitet til å løse de oppgavene som ligger til dem, både for Oslo-området og for å kunne bistå i andre deler av politidistriktet, svarte Mehl.

LES OGSÅ:

Skal kjøpe anti-droneutstyr til Gardermoen