Havarikommisjonen mener det er store mørketall på tross av at mange droneuhell er registreringspliktige.

Havarikommisjonen om rapportering av droneuhell: – Det er nok store mørketall

På tross av at mange droneuhell er rapporteringspliktige sier Havarikommisjonen at de får inn svært få rapporter om slike dronehendelser. - Det er nok store mørketall, sier kommisjonen.
Hans O. Torgersen

– Vi får innrapportert mellom 10-20 saker med droner i året. Det er nok store mørketall når det gjelder innrapporterte hendelser i forhold til faktiske hendelser, sier havariinspektør Henrik Backe-Hansen i luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon. 

TV2 fikk skryt fra Havarikommisjonen da man rapporterte inn et uhell med en av sine droner. 

LES MER: TV2 endret rutiner etter dronehendelse.

«Havarikommisjonen mener TV 2 Luftfoto gjorde en god vurdering da de besluttet at hendelsen skulle rapporteres til luftfartsmyndigheten, og dette er et eksempel til etterfølgelse for andre droneoperatører og dronepiloter», skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Kolliderte med masten

Det var 11. mai 2022 at dronekrasjen skjedde under et videoopptak for TV 2. Oppdraget til den erfarne fotografen fra TV 2 Luftfoto var å filme fullriggeren Christian Radich, som lå til kai ved Aker brygge i Oslo.

Det var en drone av denne typen, en DJI Mavic 3, som ble benyttet da uhellet med Tv2 dronen fant sted.

Oppdraget endte med at dronen kolliderte med masten på seilskipet Christiania og falt ned på dekk. Christiania la fra kai og seilte rett mot dronen uten at piloten oppdaget det.

Etter kollisjonen falt dronen ned på dekket på skipet, mindre enn én meter fra en gruppe passasjerer. Rapporten fra Statens havarikommisjon etter hendelsen ble offentliggjort i mars, og det var da TV2 fikk skryt. 

Havarikommisjonen tror imidlertid ikke at andre droneoperatører bevisst underslår uhell de har hatt.

– Mange operatører er nok ikke klar over hva som er rapporteringspliktig, sier Backe-Hansen til Dronemagasinet.

Kravet

Han forteller at kravet til hva som skal rapporteres står i Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. (FOR-2016-07-01-868)

Paragraf 3 i lyder:

«I tillegg til de som har rapporteringsplikt etter forordning (EU) nr. 376/2014, har fartøysjef for luftfartøy som nevnt i forordning (EF) nr. 216/2008 vedlegg II rapporteringsplikt. For ubemannede luftfartøy under 150 kg er det likevel kun rapporteringsplikt dersom luftfartsulykken eller luftfartshendelsen, eller annet sikkerhetsrelatert tilfelle, resulterte i, eller kunne ha resultert i, fatal eller alvorlig personskade eller et annet luftfartøy enn det ubemannede luftfartøyet var involvert.»

– Det som er viktig å få med seg er at rapporteringsplikten ikke bare gjelder hendelser med skadefølge, men også dersom hendelsen hadde skadepotensial, sier havariinspektøren. 

 Det var nettopp skadepotensialet som Havarikommisjonen tok for seg i rapporten etter TV2-uhellet, i tillegg til årsaksforholdene. 

Skadepotensiale

«Dronens kinetiske energi kan påføre personer skade dersom dronen faller rett ned. DJI Mavic 3 er en liten drone, men den representerer likevel et skadepotensial allerede ved relativt lave høyder når den står stille», skrev kommisjonen i rapporten.

Også droner under 250 gram, sin DJI Mini, har et skadepotensiale, understreker Havarikommisjonen.

– Jeg tror det er mange som ikke har tatt inn over seg det skadepotensialet som en drone har når den faller ned. Ingen droner er ufarlige, heller ikke de under 250 gram, sier Backe-Hansen. 

– Hvorfor skal vi rapportere hendelser uten skade?

– Det er flere hensyn. Det ene er at vi i havarikommisjonen skal få mulighet til å undersøke tilfellene der flysikkerheten påvirkes. Det andre er at Luftfartstilsynet skal se hvilken risiko droner representerer i luftrommet. Dessuten kan det være læring for andre droneoperatører, sier Backe-Hansen. 

Han forteller at arbeidet med hendelsen med TV2s drone også innebar læring for Havarikommisjonen, blant annet når det gjelder hvordan man kan hente ut teknisk informasjon fra dronen. 

– Arbeidet med denne rapporten var læring for oss, men også for organisasjonen, i dette tilfellet TV2. Hadde vi ikke sett at det var læring i dette, hadde vi ikke tatt denne saken, som vi klassifiserte som en luftfartshendelse.