– Kystverket har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, heter det i avgjørelsen fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kystvakten tok i fjor vår i bruk dronen R70 Skyranger på to av fem fartøy i Indre Kystvakt, KV «Tor» i sør og KV «Heimdal» i nord. Foto: Norce Asset Solutions

Kystverket tapte dronesak mot Nordic Unmanned

Etter to års klagebehandling er Kystverket dømt for å inngå ulovlig anskaffelse om droner til Kystvakten. Kystverket har ikke bestemt seg for å godta boten på 451.000 kroner.
Ole Dag Kvamme

Nordic Unmanned tapte anbudet i 2018 for å levere fem droner som skulle lukte miljøgifter, spore radioaktive stoffer og drive miljøovervåking på havet fra skipene til Indre Kystvakt.

De klaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og har nå fått fullt gjennomslag.

– Kystverket har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, heter det i avgjørelsen fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Kystverket har frist til 8. september til å godta tapet, eller ta hele saken til tingretten.

– Kystverket mottok avgjørelsen i juli, og har frist til 8.september til eventuelt å påklage til tingretten, sier beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

Les også: Varsler millionbot til Kystverket

Les mer herHarde beskyldninger etter Kystverkets dronekjøp

Les mer herKystverkets droneprosjekt: Kystvakten skulle få vinger

Les mer herNordic Unmanned varsler søksmål

Tapte to ganger

Anbudets verdi var på 14 millioner kroner, og handlet om å skaffe droner som skulle plasseres på fem fartøyer hos Indre Kystvakt. Kystvakten skulle dermed operere droner på vegne av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Sistnevnte håndtere kjøpet.

De utskiftbare sensorene på dronene skulle kunne sniffe miljøgifter, finne radioaktiv stråling og overvåke utslipp, blant annet.

Nordic Unmanned tapte anbudet for Norse Asset Solutions. NU mente seg forbigått ved feil vurdering i selve konkurransen.

Dessuten påsto selskapet at kontrakten man tapte måtte anses å være ulovlig på grunn av mange endringer.

Lang kamp

Lange og krasse brev har gått mellom partene, og det statlige direktoratet har brukt store offentlige midler på kampen mot private Nordic Unmanned.

Allerede 28. april bestemte Klagenemnda for offentlige anskaffelser i en avgjørelse at Kystverket foretok feil i evalueringen, og hadde brutt krav om forutberegnelighet og likebehandling på flere punkter.

I sommer kom så avgjørelsen, som sier at hele anskaffelsen er kjent ulovlig, og Kofa sier store endringer i leveringstid fører til at anskaffelsen blir ulovlig.

Levert 50 uker for sent

Kofa har i avgjørelsen av 8. juli en egen sammenfatning av den tolv sider lange gjennomgangen:

«Avropet (kjøp etter rammeavtale, red. anm.) omfattet kjøp av droner, skipsmonterte sensorer og nødvendig opplæring. Levering av dronene skjedde 2 til 37 uker etter angitt leveringstid. De skipsmonterte sensorene ble levert 14 til 50 uker etter angitt leveringstid. Klagenemnda fant at forskyvningene av leveringstidspunktene var en vesentlig endring av rammeavtalen. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.»

Kystverket ilegges en bot på 451.000 kroner, som skal være 5 prosent av kjøpene som er foretatt etter rammeavtalen.

Uaktsom og grov

«Klagenemnda finner samlet sett at innklagedes opptreden må karakteriseres som uaktsom, og at så vel som bruddets grovhet, innklagedes profesjonalitet, størrelsen på anskaffelsen og preventive hensyn tilsier at det er riktig å reagere med et overtredelsesgebyr […].

Dette er en halvering av den boten som var varslet noen uker tidligere. Kystverket fikk redusert størrelsen, delvis fordi man fikk gjennomslag for at havariet av «Helge Ingstad» var medvirkende til forsinkelsene, selv om man uttrykker tvil:

«Klagenemnda kan imidlertid vanskelig se hvordan deltakelse i denne aksjonen er hovedårsaken til at leveringstidspunktene ble forskjøvet i den grad de faktisk ble. Klagenemnda viser til at det er tale om forskyvninger i opp mot 50 uker. Slik klagenemnda ser det har ikke innklagede sannsynliggjort at arbeid knyttet til aksjonen er årsaken til at forskyvningen har fått et så stort omfang. For øvrig påpeker klagenemnda at denne forklaringen også står i kontrast til det innklagede har forklart tidligere for klagenemnda.»