Forsvarsadvokat John Christian Elden advarer regjeringen mot å privatisere politimakt. Her fotografert før ankeforhandlingen i Hålogaland lagmannsrett mot den dronesiktede russeren Andrey Yakunin. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Advarer mot å la Avinor få nøytralisere droner:- Farlig utvikling dersom regjeringen vil privatisere politimakt

En arbeidsgruppe fra flere departementer utreder om Avinor skal få «nøytralisere droner». Samtidig har justisministeren lovet at politiets maktmonopol ikke skal røres.

Hans O. Torgersen

Ordlyden får både forsvarsadvokater og opposisjonspolitikere til å reagere. De advarer mot at Avinor og andre sivile aktører skal få bruke makt. 

– Prinsipielt er det en tvilsom og farlig utvikling dersom regjeringen vil privatisere politimakt, sier forsvarsadvokat John Christian Elden til Dronemagasinet.  

Hva er det som får Elden til å reagere så kraftig? Det er ordlyden i et brev der samferdselsdepartementet anmoder Luftfartstilsynet om bidrag til arbeidet i «regjeringens dronegruppe mot ulovlig droneflyvning». 

LES MER OM ANTIDRONE: 

Svenske forsvaret kjøper dansk antidrone-utstyr og tester laservåpen

Britisk anti-droneekspert sin anbefaling til Norge

Luftromskontroll og antidrone-tiltak i fokus på Security Summit

Fra antidrone-øvelsen på Oslo lufthavn Gardermoen i Oslo i september 2021.

I brevet, som Dronemagasinet har fått tilgang til, skriver departementet at arbeidsgruppen skal «vurdere hvilket ansvar lufthavnoperatørene kan få og skal ha, for å nøytralisere ulovlige droner.»

Elden mener at det bør være et klart skille mellom hvem som kan bruke tvangs- og maktmidler i Norge, og hvem som ikke kan. 

– Og de bør være underkastet offentlig kontroll og ansvar. Enhver kan utøve nødverge i akutte situasjoner, men utover det bør skytemakt og skadepåførsel forbeholdes personer med politimyndighet i Norge. 

Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) tok opp arbeidsgruppens oppdrag med justisministeren dette med i spørretimen i Stortinget 21. februar. 

«… det er lagt til grunn at politiets maktmonopol ikke skal utfordres», svarte justisminister Emilie Mehl blant annet. 

Larsen reagerer da Dronemagasinet forteller ham ordlyden i brevet fra  samferdselsdepartementet til Luftfartstilsynet.

Erlend Larsen, stortingsrepresentant (H) fra Vestfold. Foto: Stortinget.

– Mildt sagt overrasket

– Jeg ble, mildt sagt, overrasket da jeg leste at det skal utredes «hvilket ansvar lufthavnoperatørene kan og skal få for å nøytralisere ulovlige droner», uttaler Larsen i en e-post til Dronemagasinet. 

Han viser til svaret han fikk fra Mehl på Stortinget. 

I Norge har vi tradisjon for at det er staten gjennom politiet som har monopol på maktutøvelse. Sånn skal det fortsatt være. Justisministeren svarte at politiets maktmonopol skal tas vare på. Det var beroligende, men da blir det ikke noe igjen av det siterte oppdraget til utvalget, skriver Larsen.

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre viser til at det siden dronestrategien kom i 2018 har vært tydelig at det er stor usikkerhet rundt regulering av dronevirksomhet. 

Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant (V) fra Vest-Agder. Foto: Stortinget.

Etterlyser ny ekomlov

– Det er behov for å få på plass en tydelig og klar regulering rundt politiets adgang til å nøytralisere droner. Regjeringen Solberg sendte ut et forslag til ny ekomlov i 2021, hvor politiet gis hjemmel til å uskadeliggjøre droner og andre gjenstander dersom det er fare for liv, helse eller sikkerhet, skriver Thorsvik i en e-post til Dronemagasinet. 

Høringsfristen gikk ut i oktober 2021, men hjemlene er fortsatt ikke på plass ifølge Thorsvik. 

– Å få hjemlene på plass for politiet bør være førsteprioritet. Først når disse hjemlene er på plass, kan man vurdere om og i så fall i hvilke situasjoner andre aktører bør lov til å nøytralisere droner, ut over det som allerede følger av nødretten. Dette vil kunne utfordre politiets maktmonopol, og må i så fall være gjenstand for solide utredninger.

Også Larsen etterlyser den nye ekomloven. 

– I forslaget til ny ekomlov er det foreslått bestemmelser som vil gi politiet hjemmel til å ta i bruk frekvenser for å uskadeliggjøre farlige droner. Nå må vi få ekomloven til behandling i Stortinget snart.

Advokatforeningen er også skeptisk til at andre enn politiet skal få bruke maktmidler mot droner.

LES MER OM ANTIDRONE: 

Svenske forsvaret kjøper dansk antidrone-utstyr og tester laservåpen

Britisk anti-droneekspert sin anbefaling til Norge

Luftromskontroll og antidrone-tiltak i fokus på Security Summit

– Grunnleggende trekk ved vår rettsorden

– Vi må så langt det er mulig holde fast ved det grunnleggende trekk ved vår rettsorden som går ut på at det er staten som har monopol på maktutøvelsen, sier Marius Dietrichson, leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, til Dronemagasinet. 

Han understreker at man ikke kan ha det slik at det er opp til den enkelte selv å ordne opp i det han eller hun oppfatter er en ulovlig situasjon. 

– Det er det staten, som regel politiet, som skal ta fatt i. Vi har heldigvis ingen tradisjon for uniformerte, private enheter, med myndighet til å gripe inn med makt av håndhevingsgrunner overfor andre.

Marius Dietrichson, leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Foto: Monica Kvale/Advokatforeningen.

Selvforsvar

I likhet med Thorsvik, som viser til nødretten, sier også Dietrichson at enhver kan bruke makt i selvforsvar, også ansatte på flyplasser. 

– Men hvis inngrepet kun skjer av håndhevingsgrunner og ikke i selvforsvar, vil vi være skeptiske til det.

Dronemagasinet har spurt Politidirektoratet om en kommentar til vurderingen av om andre enn politiet skal få bruke mot makt droner. Seksjonssjef Torgeir Haugen svarer dette i en e-post via kommunikasjonavdelingen: 

 – Politidirektoratet bidrar med faglige vurderinger inn i arbeidet med en ny nasjonal luftfartsstrategi. Ettersom dette er et pågående arbeid vil det være for tidlig å kommentere noe nærmere rundt disse problemstillingene på nåværende tidspunkt.

LES MER OM ANTIDRONE: 

Svenske forsvaret kjøper dansk antidrone-utstyr og tester laservåpen

Britisk anti-droneekspert sin anbefaling til Norge

Luftromskontroll og antidrone-tiltak i fokus på Security Summit