Høyre ønsker at Norges Dronestrategi fra 2018 skal fornyes. Illustrasjon:Stortinget

Vil revidere Regjeringens dronestrategi Høyre: «Den raskt voksende dronebransjen har en utfordring med å utvikle en felles sikkerhetskultur»

Dronebransjen har en utfordring med å utvikle en felles sikkerhetskultur, mener Høyres representanter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Nå vil de ha en revisjon av Regjeringens dronestrategi.
Hans O. Torgersen

Representantene har levert et representantforslag om revisjon av Norges dronestrategi. Den ble utarbeidet av regjeringen Solberg i mars 2018, da Ketil Solvik-Olsen var samferdselsminister.

– Vi foreslår en ny dronestrategi fordi den tekniske og operative utviklingen går så fort. Det operative dreier seg både om hvordan droner brukes og misbrukes, og om hvordan droner integreres med bemannet luftfart, sier den ene av de tre stortingsrepresentantene, Erlend Larsen, til Dronemagasinet.

Erlend Larsen (H) er selv flyger og en av tre Høyre-representanter som står bak et forslag om revidering av den nasjonale dronestragegien. FOTO: STORTINGET

Larsen er selv flyger og jobbet i Widerøe i 17 år. Han føyer til at man også bør ta en gjennomgang av hele regelverket for droneflyging.

I forslaget skriver Høyre-representantene at «den raskt voksende dronebransjen har en utfordring med å utvikle en felles sikkerhetskultur.»

«den raskt voksende dronebransjen har en utfordring med å utvikle en felles sikkerhetskultur.»

Ifølge dem har operatørene i ubemannet luftfart i liten grad bakgrunn fra den bemannede luftfarten og «kjenner lite til sikkerhetskulturen derfra». 

Styrke sikkerhetskulturen

«En dronestrategi bør ta hensyn til dette og komme med forslag til strategier for å styrke sikkerhetskulturen innenfor ubemannet luftfart.», heter det i forslaget. 

Representantene kommer også inn på «just culture» som et viktig prinsipp innen flysikkerhet hvor en balanserer behovet for ansvarliggjøring og læring etter feil og hendelser. 

«Just Culture» betyr at enkeltpersoner ikke blir straffet for feil eller feilvurderinger som rapporteres til Luftfartstilsynet, samtidig som ansvar blir opprettholdt for bevisst uaktsomhet eller brudd på regler.

Hele forslaget om revidering av dronestrategien finner du her: https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Representantframlegg/2023-2024/dok8-202324-088s/?all=true

Om sikkerhetsrapportering

Ifølge forslaget opplever droneoperatører at Luftfartstilsynet og Havarikommisjonen «ikke samler tilstrekkelig og relevant ny kunnskap på grunnlag av rapporterte hendelser med det formål å øke sikkerheten og samfunnets forståelse for bruk av droner.»

– Jeg har fått tilbakemelding fra folk i dronebransjen om at de opplever at rapportene som blir sendt inn ikke blir behandlet som man kan forvente, sier Larsen til Dronemagasinet.

«…en oppdatert dronestrategi bør avklare forventningene mellom operatører og myndigheter på dette området.», skriver de i forslaget. 

– Det er viktig at man utvikler en kultur der man opplever at rapporter som sendes inn blir tatt alvorlig. Det verste som kan skje er at man ikke opplever det slik og derfor slutter å sende inn rapporter, sier Larsen.

Hvis forslaget blir vedtatt i Stortinget, ber man regjeringen om å revidere dronestrategien «slik at den tar hensyn til den teknologiske utviklingen som har foregått, og den forventede utviklingen fremover.»

Hele næringskjeden

Forslagsstillerne mener at revideringen bør være tverrdepartemental og tverrsektoriell «… slik at en oppdatert strategi omhandler hvordan droner utfordrer flysikkerheten og samfunnssikkerheten, samtidig som den legger til rette for utvikling av ubemannet luftfart i Norge.»

Ifølge forslaget bør en slik utvikling inkludere hele næringskjeden fra forskning og produksjon av droner, hensiktsmessig regelverksutvikling og etablering av en sikker luftfart på tvers av militær og sivil sektor.

Les også: 41 dronestasjoner kan dekke 51% av Norges befolkning