Politiets kart over restriksjonssonene langs grensen til Russland.
Foto:Skjermbilde fra politiets kart

Politiet ønsker drone- og flyforbud langs grensen mot Russland

Politiet i Finnmark har søkt Luftfartstilsynet om opprettelse av 12 permanente, sovende restriksjonsområder langs grensen mot Russland. Områdene bør være 2,5 NM brede (ca. 4,6 kilometer), foreslår man.
Hans O. Torgersen

Restriksjonsområdene skal aktiveres når politiet eller Forsvaret har behov for å ha luftrommet for seg selv når de bruker droner eller andre luftfartøy til å kontrollere den nesten 200 kilometer lange grensen mot Russland. 

«Politiet har behov for at luftrommet kan stenges for andre aktører slik at ikke andre luftfartøy befinner seg i det området politiet utfører oppdrag eller på annen måte skal operere i.», skriver Finnmark politidistrikt i søknaden. 

Soldat fra Panserbataljonen sender opp en Puma II drone under vinter øvelsen Joint Viking 2023. FOTO: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Viktige samfunnsinteresser

Politiet viser til viktige samfunnsinteresser og sin egen bruk av droner og helikopter.

«Videre har man i visse tilfeller behov for å begrense muligheten til å operere luftfartøy i grenseområdet for å ivareta viktige samfunnsmessige interesser, som grensekontroll og grenseovervåking.

«Politiet vil benytte helikopter, UAV og andre typer droner med sensorkapasiteter, da med flygning i varierende høyde og i utstrekning innenfor de definerte restriksjonsområdene.», heter det i søknaden. 

Politiet skriver at man også tar høyde for en utvikling av politiets luftkapasiteter. Behovet for å aktivisere de 12 sovende restriksjonsområdene kan oppstå på kort varsel.

«Politiets behov for restriksjoner i de gitte områdene kan oppstå akutt, og raske endringer kan forekomme. Finnmark politidistrikt har pr i dag luftkapasiteter som vil ha stort utbytte av restriksjonsområdene for å kunne operere fritt i oppdrag knyttet til Schengen yttergrense.», skriver politiet. 

Forsvaret og politiet på fellespatrulje langs grensen mellom Norge og Russland. Her står kompanisjef Fredrik Hodnefjell fra Garnisonen i Porsanger sammen med to politibetjenter. FOTO: Trygg Arne Larsen/Forsvaret

Uten unntak

Ofte har restriksjonsområder et unntak for blant annet luftambulanser, men politiet ønsker ikke et slikt regelverk for grensen mot Russland.

«Vi anmoder om at restriksjonsområdene ikke har unntak, men at samtlige luftressurser som skal fly i områdene når disse er aktive innhenter tillatelse til dette fra politiet eller NAOC.»

NAOC er forkortelse for Norwegian Air Operation Centre, som er øverste ordre-og luftromskontrollmyndighet for luftmilitære styrker.

Luftfartstilsynet har sendt saken ut på høring. I høringsbrevet skriver Luftfartstilsynet at man legger til grunn at luftambulansetjenesten vil få tilgang til luftrommet.

«Luftfartstilsynet er kjent med at det er andre statlige organisasjoner som kan ha behov for å operere bemannet eller ubemannet luftfart i de relevante områdene, eksempelvis Luftambulansetjenesten, Tolletaten mv. Vi legger til grunn at de gjennom inngåelse av koordineringsavtaler med politiet og Forsvaret vil få tilgang til luftrommet som nødvendig…»

Arkivfoto av luftambulanse som lander på fjellet. FOTO: STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE

Positiv til søknaden 

Tilsynet mener at det er «prinsipielt utfordrende» at et luftrom som i utgangspunktet er fritt til bruk for alle blir stengt i enkelte tidsperioder, men er likevel positive til søknaden.

«Luftfartstilsynet vurderer at det er fordelaktig at Politiet og Forsvarets aktivitet vil finne sted i faste områder som er publisert i AIP Norge. Dette gjør det enklere for ikke-deltagende bemannet og ubemannet luftfart å orientere seg om hvor aktiviteten finner sted og dermed hvor det ikke er tillatt for ikke-deltagende trafikk å operere. Informasjon om aktivitet i områdene vil som et minimum publiseres på Airspace Use Plan (AUP), inntil videre også på NOTAM.»

Tilsynet skriver også at informasjon om aktivitet i restriksjonsområdene på sikt vil bli tilgjengelig på plattformer som er lettere tilgjengelig for luftromsaktører, og nevner ubemannet luftfart i den sammenheng. 

«Forutsatt at det ikke avdekkes vektige motforestillinger mot opprettelsen av restriksjonsområdene, anbefaler Luftfartstilsynet samlet sett at områdene opprettes.»

Til slutt skriver Luftfartstilsynet dette:

«Forutsetningene for en vellykket gjennomføring er at alle luftfartøy som ikke opereres av Politiet eller Forsvaret retter seg etter det flyforbudet som forskriften fastsetter.»